Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με σύμπλοκα ρηνίου

Postgraduate Thesis uoadl:1320709 351 Read counter

Unit:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Library of the School of Science
Deposit date:
2011-12-05
Year:
2011
Author:
Κεφαλίδη Χριστίνα
Supervisors info:
Χ. Μητσοπούλου Καθηγήτρια Επιβλέπουσα
Original Title:
Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με σύμπλοκα ρηνίου
Languages:
Greek
Summary:
This work was conducted within the graduate thesis in the field of Inorganic
Chemistry, University of Athens. It covers literature of photo-catalytic
systems for hydrogen production in homogeneous catalysis. We carried out
synthesis and characterization of the Re(CO)3Cl(bipy) and
Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2 complexes using IR chromatography, UV-Vis, and NMR.
There’s been an attempt to detect hydrogen in the following systems:
Re(CO)3Cl(bipy)/Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2/TEOA/HBF4,
Re(CO)3Cl(pq)/Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2/TEOA/HBF4 and ReOCl3(pq)/
Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2/TEOA/HBF4. The Re(CO)3Cl(bipy), Re(CO)3Cl(pq) and
ReOCl3(pq) complexes were used as photosensitizers (PS), the
Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2 complex was used as electron donor (D) and TEOA as
electron relay (R), in DMF/H2O 3:5. For hydrogen detection we used gas
chromatographer TCB (Thermal Conductivity Detector).
Keywords:
Hydrogen production, Photosensitizer, Electron donor, Electron relay, Homogeneous Photocatalysis
Index:
Yes
Number of index pages:
8,9,10,11,66,67
Contains images:
Yes
Number of references:
83
Number of pages:
80

document.pdf
2 MB
File access is restricted.