Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με σύμπλοκα ρηνίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320709 324 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2011-12-05
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Κεφαλίδη Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χ. Μητσοπούλου Καθηγήτρια Επιβλέπουσα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φωτοκαταλυτική παραγωγή υδρογόνου με σύμπλοκα ρηνίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία διενεργήθηκε στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής στο
τομέα της Ανόργανης Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Καλύπτει βιβλιογραφικά φωτοκαταλυτικά συστήματα παραγωγής υδρογόνου
ομογενής κατάλυσης. Πραγματοποιήθηκε σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων
Re(CO)3Cl(bipy) και Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2 με φάσματα IR, UV-Vis, και NMR.
Έγινε προσπάθεια ανίχνευσης υδρογόνου στα εξής συστήματα:
Re(CO)3Cl(bipy)/Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2/TEOA/HBF4,
Re(CO)3Cl(pq)/Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2/TEOA/HBF4 και ReOCl3(pq)/
Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2/TEOA/HBF4. Τα σύμπλοκα Re(CO)3Cl(bipy), Re(CO)3Cl(pq)
και ReOCl3(pq) χρησιμοποιήθηκαν ως φωτοευαισθητοποιητές (PS), το
Co(dmgH)2(-4-COOMe-py)Cl2 είναι ο δέκτης ηλεκτρονίων (D) και η τριαιθανολαμίνη
είναι ο δότης ηλεκτρονίων (R), το σύστημα διαλυτών αποτελείται από DMF και νερό
σε αναλογία 3:2. Για την ανίχνευση του υδρογόνου χρησιμοποιήθηκε αέριος
χρωματογράφος TCB (Ανιχνευτής Θερμικής Αγωγιμότητας).
Λέξεις-κλειδιά:
Παραγωγή υδρογόνου, Φωτοευαισθητοποιητής, Δότης ηλεκτρονίων, Δέκτης ηλεκτρονίων, Ομογενής Φωτοκατάληση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8,9,10,11,66,67
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
80

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.