Βοήθεια

Πολιτική κατάθεσης υλικού «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» στο Ιδρυματικό Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος»
Γενικά

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ «ΠΕΡΓΑΜΟΣ»: Αναλυτική διαδικασία

 


ΑΘΗΝΑ 2017

Η ακολουθούμενη πολιτική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με την κατάθεση της Γκρίζας Βιβλιογραφίας διαμορφώθηκε με απόφαση της Συγκλήτου (22ας-9-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και 29ης-11-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856), όπως αυτή τροποποιήθηκε με νέα απόφαση της Συγκλήτου της 25ης -7 -2017 /  Αρ. Κεντρικού Πρ: 1718001307 (ΑΔΑ: Ψ78Λ46ΨΖ2Ν-76Β).

Παρά την ύπαρξη ορισμένων δυνατοτήτων χρονικού και χωροταξικού περιορισμού στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υποστηρίζει και ενθαρρύνει την επιλογή της  ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στο περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη:

Διαδικασία κατάθεσης υλικού

Όσα αναφέρονται στις επόμενες ενότητες αφορούν στην κατάθεση της πτυχιακής εργασίας (όπου προβλέπεται υποχρεωτική εκπόνηση), της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και της διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 29ης-11-2016 (αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856) όπως αυτή τροποποιήθηκε με νέα απόφαση της Συγκλήτου της 25ης -7 -2017 /  Αρ. Κεντρικού Πρ: 1718001307 (ΑΔΑ: Ψ78Λ46ΨΖ2Ν-76Β).

Συνοπτικά, ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η κατάθεση αφορά σε τρέχουσες εργασίες φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων που εκπονούνται προς απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών, και όχι σε εργασίες ήδη πτυχιούχων παρελθόντων ετών. 
 • Η κατάθεση πραγματοποιείται σε ψηφιακή μορφή και αποτελεί για τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και τις διδακτορικές διατριβές προαπαιτούμενο για τη χορήγηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
 • Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών είναι προαιρετική, επαφίεται σε κάθε Τμήμα να λάβει σχετική απόφαση όσον αφορά την υποχρεωτική ή μη κατάθεση της πτυχιακής εργασίας προκειμένου να εγκρίνονται οι αιτήσεις ορκωμοσίας.
 • Οι εργασίες (πτυχιακές, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές)  καταχωρίζονται στο Αποθετήριο με αυτο-απόθεση των συγγραφέων τους, αλλά δεν είναι προσπελάσιμες μέχρι τον τελικό έλεγχο της ορθότητας της προβλεπόμενης διαδικασίας από την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη. 

Η διαδικασία, που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω, αποτελείται από τα βήματα που πρέπει να ακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια, η γραμματεία του Τμήματος και η Βιβλιοθήκη καθώς και από την περιγραφή της ηλεκτρονικής διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια για την ανάρτηση της εργασίας του/της στο ψηφιακό αποθετήριο.

Βήμα 1ο: Έγκριση εργασίας και παραλαβή εντύπου από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετά την έγκριση και βαθμολόγηση της εργασίας, οι φοιτητές λαμβάνουν από τη γραμματεία του Τμήματος της Σχολής τους, έντυπο (βλ. σχετικό υπόδειγμα) σε 2 αντίγραφα, στο οποίο περιλαμβάνονται:

 1. Βεβαίωση έγκρισης της εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής
 2. Υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης του συγγραφέα με την οποία παραχωρεί  στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εγκριθείσας προπτυχιακής εργασίας, μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και διδακτορικής διατριβής μέσω του διαδικτύου και υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης στο Ψηφιακό Αποθετήριο ενός πιστού αντιγράφου σε μορφή PDF
 3. Δήλωση πιθανού χωροταξικού περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, μόνο εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου μας ή περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 6 μήνες χωρίς αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που ο φοιτητής επιθυμεί τη μη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για διάστημα ενός χρόνου, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, καταθέτει αίτηση προς τη βιβλιοθήκη στην οποία επεξηγεί αναλυτικά τους λόγους και επιλέγει, στο έντυπο, τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για ένα χρόνο (αφορά τόσο τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες όσο και τις πτυχιακές εργασίες).
 4. Δήλωση πιθανού χωροταξικού περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μόνο εντός του δικτύου του Πανεπιστημίου μας ή χρονικού περιορισμού της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο μέχρι 36 μήνες με απλή έγγραφη αιτιολόγηση προς τη Βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια επιθυμεί την μη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για διάστημα μεγαλύτερο των 36 μηνών, διότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, καταθέτει αίτηση προς τη βιβλιοθήκη στην οποία επεξηγεί αναλυτικά τους λόγους και επιλέγει, στο έντυπο, τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 60 μήνες ή για εξαιρετικούς λόγους τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο χωρίς χρονικό όριο (αφορά μόνο τις διδακτορικές διατριβές).
 5. Αίτηση προς τη βιβλιοθήκη για τον έλεγχο ορθής συμπλήρωσης των υποχρεωτικών στοιχείων και επιτυχούς ανάρτησης στο ψηφιακό αποθετήριο. 

Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν και τα δύο αντίγραφα του προαναφερθέντος εγγράφου στη βιβλιοθήκη, να υπογράψουν τις προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και να αναρτήσουν υποχρεωτικά την εργασία στο Ψηφιακό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου μας το οποίο έχει την ονομασία «Πέργαμος» και είναι προσπελάσιμο είτε από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης  (www.lib.uoa.gr), ή απευθείας από την ιστοσελίδα του (pergamos.lib.uoa.gr). 

Βήμα 2ο: Ροή εργασίας κατά τη διαδικασία ανάρτησης της εργασίας στην πλατφόρμα

Τα βήματα ροής εργασίας, του/της φοιτητή/τριας, κατά τη διαδικασία ανάρτησης της εργασίας στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Αποθετηρίου και οι ενέργειες της Βιβλιοθήκης:

 • Ο/Η φοιτητής/τρια επισκέπτεται τον ιστότοπο της πλατφόρμας: http://pergamos.lib.uoa.gr/
 • Επιλέγει το σύνδεσμο "Είσοδος" (πάνω δεξιά) ώστε να οδηγηθεί στις «Προσωποποιημένες υπηρεσίες»
 • Από εκεί επιλέγει το σύνδεσμο/πλήκτρο "Σύνδεση μέσω CAS" και μεταφέρεται στη σελίδα κεντρικής ταυτοποίησης χρήστη μέσω του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) του ΕΚΠΑ. Καθώς εκεί απαιτείται να εισάγουν στοιχεία τους (user name, password) όπως ισχύει για κάθε υπηρεσία/εφαρμογή του ΕΚΠΑ που απαιτεί είσοδο και ταυτοποίηση χρήστη, είναι απαραίτητο οι φοιτητές/τριες να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στο ΕΚΠΑ ώστε να  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσωποποιημένες υπηρεσίες /  διαδικασίες (αν δεν διαθέτουν λογαριασμό θα πρέπει να δημιουργήσουν, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο http://webadm.uoa.gr). 

 Προσοχή: Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι ορθά συνδεδεμένος με το Τμήμα ή την Κατεύθυνση του ΠΜΣ που παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια (σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβούν σε διόρθωση στοιχείων λογαριασμού που γίνεται και πάλι από τον ιστότοπο http://webadm.uoa.gr).

 • Μετά την επιτυχή είσοδο του χρήστη, εμφανίζονται τα στοιχεία του λογαριασμού του/της και οι διαθέσιμες επιλογές υπηρεσιών. Αν έχει δικαίωμα κατάθεσης εργασίας, επιλέγει το σύνδεσμο "Ηλεκτρονική Κατάθεση" όπου μεταφέρεται σε νέα σελίδα, στην οποία μπορεί να ξεκινήσει ρητά τη διαδικασία κατάθεσης επιλέγοντας το πλήκτρο «Έναρξη κατάθεσης» (σε κάθε βήμα της διαδικασίας εντός της πλατφόρμας, παρέχονται σαφείς και αναλυτικές οδηγίες).
 • Ο/Η φοιτητής/τρια, κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του κατάλληλου απογραφικού δελτίου, μπορεί να αποθηκεύει προσωρινά το δελτίο μέχρι και την οριστική υποβολή του.
 • Ο/Η φοιτητής/τρια που καταθέτει πτυχιακή ή μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και θέλει τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο έχει τρεις επιλογές:
 1. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.
 2. Περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 6 μήνες.
 3. Να επιλέξει τον περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 6 μήνες και να καταθέσει αίτηση (βλ. σχετικό υπόδειγμα) στη βιβλιοθήκη, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι ειδικοί λόγοι για περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για ένα χρόνο. Στην περίπτωση αυτή η βιβλιοθήκη προωθεί τις αιτήσεις στο Εφορευτικό Συμβούλιο της οικίας Βιβλιοθήκης της Σχολής και αν εγκριθεί η αίτηση τότε και μόνο τότε η Βιβλιοθήκη επιλέγει τον περιορισμό της εργασίας για ένα χρόνο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Εφορευτικό Συμβούλιο, η εργασία με τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού των 6 μηνών θα είναι διαθέσιμη προς όλους.


 • Ο/H υποψήφιος/φια  διδάκτορας που καταθέτει διδακτορική διατριβή και θέλει τον περιορισμό της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, έχει τις εξής επιλογές:
 1. Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.
 2. Περιορισμός της πρόσβασης στο πλήρες κείμενο για 6 ή 12 ή 18 ή 36 μήνες. Στην τελευταία επιλογή καταθέτει εγγράφως στη Βιβλιοθήκη τους λόγους που επιθυμεί τη μη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο.
 3. Να επιλέξει μεν τον περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 36 μήνες αλλά να καταθέσει αίτηση (βλ. σχετικό υπόδειγμα) στη βιβλιοθήκη, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι ειδικοί λόγοι για περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για 60 μήνες. Στην περίπτωση αυτή η βιβλιοθήκη προωθεί την αίτηση στο Εφορευτικό Συμβούλιο της οικίας Βιβλιοθήκης της Σχολής και αν εγκριθεί, τότε και μόνο τότε η Βιβλιοθήκη επιλέγει τον περιορισμό της εργασίας για 60 μήνες. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Εφορευτικό Συμβούλιο, η εργασία με τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού των 36 μηνών θα είναι διαθέσιμη προς όλους.
 4. Να επιλέξει μεν τον περιορισμό στην πρόσβαση του πλήρους κειμένου για 36 μήνες αλλά να καταθέσει αίτηση (βλ. σχετικό υπόδειγμα) στη βιβλιοθήκη, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι εξαιρετικοί λόγοι για περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο χωρίς χρονικό όριο. Στην περίπτωση αυτή η βιβλιοθήκη προωθεί την αίτηση στο Εφορευτικό Συμβούλιο της οικείας Βιβλιοθήκης της Σχολής και αν εγκριθεί, τότε και μόνο τότε η Βιβλιοθήκη επιλέγει τον περιορισμό της εργασίας, χωρίς χρονικό όριο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το Εφορευτικό Συμβούλιο, η εργασία με τη συμπλήρωση του χρονικού περιορισμού των 36 μηνών θα είναι διαθέσιμη προς όλους.


 • Μετά την υποβολή ο/η φοιτητής/φοιτήτρια, ενημερώνεται για την κατάθεση της εργασίας, με e-mail. 
 • Η υποβληθείσα εργασία ελέγχεται ως προς την ορθότητα των στοιχείων στα υποχρεωτικά πεδία (μεταδεδομένα τεκμηρίωσης και τοποθέτηση του ψηφιακού υλικού σε μορφή pdf) από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Το αρχείο δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο και να είναι στην τελική του μορφή. 
 • Μετά τον έλεγχο, από τη βιβλιοθήκη, της συμπλήρωσης των υποχρεωτικών πεδίων με τα προβλεπόμενα στοιχεία και την ανάρτηση της εργασίας σε μορφή pdf, αν διαπιστωθούν λάθη τότε ενημερώνεται, με e-mail, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια και διορθώνει ή συμπληρώνει τα προβλεπόμενα στοιχεία και επαναλαμβάνει την ανάρτηση. Όταν διαπιστωθεί από τη Βιβλιοθήκη η ορθή συμπλήρωση και ανάρτηση της εργασίας ή διδακτορικής διατριβής, τότε εγκρίνεται η απόθεση και η εργασία ή η διδακτορική διατριβή εντάσσεται στη συλλογή της «Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Ψηφιακού Αποθετηρίου. Τότε και μόνο τότε ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (βιβλιοθήκη, φοιτητής/φοιτήτρια, επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια  και η Γραμματεία).
 • Η πλατφόρμα δημιουργεί βεβαίωση κατάθεσης της εργασίας η οποία επισυνάπτεται στο παραπάνω ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η υποστηριζόμενη διαδικασία προσφέρει ευελιξία υλοποίησης ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στις απαιτήσεις των εμπλεκομένων.

Με το πέρας του επιλεγμένου και εγκεκριμένου χρονικού περιορισμού το πλήρες κείμενο θα είναι διαθέσιμο σε όλους μέσω διαδικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι, ενώ η κατάθεση διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής είναι υποχρεωτική για την ορκωμοσία και τη λήψη του ανάλογου τίτλου σπουδών, η κατάθεση της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική (επαφίεται στις αποφάσεις και τη λειτουργία του εκάστοτε Τμήματος του ΕΚΠΑ).

Βήμα 3ο: Ολοκλήρωση της κατάθεσης και παραλαβή της βεβαίωσης, από το/τη φοιτητή/τρια

Μετά την πάροδο 3 (τριών) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατάθεσης της βεβαίωσης – αίτησης στη βιβλιοθήκη και ανάρτησης της εργασίας στο αποθετήριο, ο φοιτητής/τρια πηγαίνει στη βιβλιοθήκη και λαμβάνει υπογεγραμμένο το ένα αντίγραφο της αίτησης – βεβαίωσης, και το προσκομίζει στη Γραμματεία του Τμήματος της Σχολής του για να μπορεί να καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας.

Σημειώσεις:

 1. Στις περιπτώσεις περιορισμού της ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο, είναι διαθέσιμα  μόνο τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης της εργασίας (δηλαδή στοιχεία για τον συγγραφέα και την εργασία, η περίληψη του κειμένου, οι λέξεις κλειδιά κλπ.).
 2. Σε κάθε περίπτωση η ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο βοηθά τα Ιδρύματα και τους συγγραφείς να αποκτήσουν άμεση αναγνωρισιμότητα στην ερευνητική τους παραγωγή και η χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους αυξάνεται.
 3. Η κατάθεση στο Ψηφιακό Αποθετήριο και η ελεύθερη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο προστατεύει και κατοχυρώνει τους συγγραφείς από κινδύνους λογοκλοπής.
Οδηγοί χρήσης
Βοήθεια για τα βήματα αυτο-απόθεσης εργασιών (πτυχιακές, διπλωματικές, διδακτορικές διατριβές)

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε μερικές συνοπτικές οδηγίες για τα 3 διακριτά βήματα της αυτο-απόθεσης εργασιών, όπως αυτά ορίζονται εντός της πλατφόρμας.

 • Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε και στην αντίστοιχη ενότητα των συχνών ερωτήσεων.
Βήμα 1 από 3

 • Η διαδικασία είναι απλή και πλήρως ηλεκτρονική μέσω του διαδικτύου .
 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του σωστού τύπου της εργασίας που υποβάλετε (δηλ. πτυχιακή εργασία, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή), καθώς δεν μπορεί να αλλαχτεί, αν υποβληθεί. Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής τύπου εργασίας θα χρειαστεί να υποβάλετε ξανά την εργασία σας, συμπληρώνοντας εκ νέου την αντίστοιχη φόρμα (και αφού ζητηθεί από τη Βιβλιοθήκη η διαγραφή της λανθασμένης υποβληθείσας  εργασίας). 
 • Ομοίως, φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά τον αριθμό μητρώου σας ή τον αριθμό δελτίου της ταυτότητάς σας.
 • Το σύστημα στέλνει αυτόματες ενημερώσεις μέσω e-mail για το σύνολο των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της διαδικασίας σε συγκεκριμένα σημεία της ροής: α) όταν υποβάλετε οριστικά την εργασίας σας και β) όταν αυτή εγκριθεί ή απορριφθεί. Για το λόγο αυτό, φροντίστε να δηλώσετε έναν έγκυρο λογαριασμό ηλ. ταχυδρομείου (email) τον οποίο ελέγχετε τακτικά,  για να λαμβάνετε τις σχετικές ειδοποιήσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ! Δηλώστε ΜΟΝΟ ένα email και όχι παραπάνω). Σε περίπτωση που δηλώσετε λάθος email, τότε για να το διορθώσετε θα πρέπει πριν υποβάλετε την εργασία σας να διαγράψετε την υπό καταχώρηση φόρμα/εργασία και να αρχίσετε πάλι τη διαδικασία από την αρχή. Αν, ωστόσο,  έχετε ήδη υποβάλει την εργασίας σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη βιβλιοθήκη σας (στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes.html):
  • Αν η εργασία σας έχει εγκριθεί, δεν θα μπορέσετε να λάβετε και το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης έγκρισης (λόγω του λανθασμένου email που έχετε δηλώσει). Στην περίπτωση αυτή όμως, μπορούν από τη βιβλιοθήκη να αλλάξουν το email σας με το σωστό, και είτε να σας αποστείλουν τα στοιχεία της εργασίας και τη σχετική βεβαίωση που εκδίδει αυτομάτως το σύστημα ή και να τα δείτε εσείς κάνοντας login στην Πέργαμο, όπου στην ενότητα "Ηλεκτρονική Κατάθεση" θα βρείτε όλα τα σχετικά στοιχεία για την εργασία σας (στην περίπτωση πτυχιακών εργασιών, το τελευταίο ενδέχεται να μην ισχύει καθώς οι λογαριασμοί των προπτυχιακών φοιτητών καθίστανται ανενεργοί μετά την ορκωμοσία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πιστοποιηθούν ώστε να εισέλθουν σε οποιαδήποτε ηλ. υπηρεσία του ΕΚΠΑ).
  • Αν η εργασία σας ΔΕΝ έχει ακόμα ελεγχθεί από τη βιβλιοθήκη, ζητήστε τους να την απορρίψουν ώστε να "γυρίσει" πίσω σε εσάς για διορθώσεις. Από το σημείο αυτό αφού ξαναμπείτε στην Πέργαμο όπως ακριβώς κάνατε για την υποβολή, στην ενότητα "Ηλεκτρονική Κατάθεση", θα μπορέσετε να αλλάξετε το email επικοινωνίας (σε περίπτωση που δεν σας αφήσει το σύστημα, μπορείτε ακόμα και να διαγράψετε την εργασία και να την υποβάλετε ξανά από την αρχή, σαν έσχατη λύση).
 • Μπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία σε οποιοδήποτε στάδιο πριν την οριστική υποβολή του υλικού σας.
 • Το σύστημα παρέχει (στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε βήματος) ένα πλήκτρο με τον τίτλο "Refresh" που σας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να ανανεώσετε το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία βρίσκεστε (χρήσιμο αν νομίζετε ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, όπως πχ. να μην αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο στα πεδία τεκμηρίωσης).
Βήμα 2 από 3
Συμπλήρωση Φόρμας


 • Αποφύγετε τη  συμπλήρωση πεδίων με κεφαλαίους χαρακτήρες (προσέξτε να μην έχετε πατημένο το πλήκτρο "Caps Lock" στο πληκτρολόγιό σας). 
 • Το σύστημα σας παρέχει βοηθητικές ενδείξεις για τα υποχρεωτικά πεδία  (σημειώνονται με  κόκκινο αστερίσκο) και τη συμπλήρωσή τους.
 • Μην ξεχνάτε να αποθηκεύετε την πρόοδό σας καθώς  συμπληρώνετε τα πεδία στη φόρμα.
 • Το σύστημα παρέχει (στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε βήματος) ένα πλήκτρο με τον τίτλο "Refresh" που σας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να ανανεώσετε το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία βρίσκεστε (χρήσιμο αν νομίζετε ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, όπως πχ. να μην αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο στα πεδία τεκμηρίωσης).
Αποθήκευση Φόρμας

Να θυμάστε:

 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη φόρμα όσες φορές το επιθυμείτε, ανεξάρτητα της συμπλήρωσης ή μη όλων των υποχρεωτικών πεδίων.
 • Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο σύστημα θα βρείτε τη φόρμα όπως ακριβώς την αποθηκεύσατε την τελευταία φορά.
 • Το σύστημα παρέχει (στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε βήματος) ένα πλήκτρο με τον τίτλο "Refresh" που σας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να ανανεώσετε το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία βρίσκεστε (χρήσιμο αν νομίζετε ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, όπως πχ. να μην αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο στα πεδία τεκμηρίωσης).

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να πάει κάτι στραβά κατά τη δημιουργία ή την αποθήκευση της φόρμας. Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή επανειλημμένα δεν αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο των πεδίων που συμπληρώνετε η λύση είναι -δυστυχώς- η διαγραφή της φόρμας (από το πλήκτρο που είναι διαθέσιμο πάνω δεξιά και τιτλοφορείται "Διαγραφή") και η εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής. 

 • Πριν διαγράψετε τη φόρμα φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει/μεταφέρει το περιεχόμενο των πεδίων σε ένα άλλο αρχείο κειμένου (με από copy-paste) για να μην χρειάζεται να τα ξαναγράφετε. 
 • Επίσης, για να αποφύγετε ενδεχόμενα προβλήματα με τα δεδομένα περιήγησης (cache) του browser, πριν αρχίσετε μια νέα διαδικασία κατάθεσης, προτείνονται τα ακόλουθα: να διαγράψετε τα δεδομένα περιήγησης (κυρίως cookies) για την τελευταία 1 ώρα και εν συνεχεία να αποσυνδέεστε από την Πέργαμο, να κλείνετε το παράθυρο του broswer, να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο (κατά προτίμηση ανώνυμης ή ιδιωτικής περιήγησης/incognito/private, να προσπελάσετε εκ νέου την Πέργαμο και να κάνετε και πάλι είσοδο για να εκκινήσετε τη διαδικασία υποβολής.

Υποβολή Φόρμας


 • Η υποβολή της φόρμας απαιτεί τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται μετά από κάθε αποθήκευση.
 • Η υποβολή της φόρμας συνεπάγεται την οριστικοποίηση των στοιχείων της (ζητείται η αντίστοιχη επιβεβαίωση).
 • Με την υποβολή της φόρμας, τα περιεχόμενά της αποστέλλονται αυτόματα στην αρμόδια βιβλιοθήκη για έλεγχο.
 • Το σύστημα παρέχει (στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε βήματος) ένα πλήκτρο με τον τίτλο "Refresh" που σας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να ανανεώσετε το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία βρίσκεστε (χρήσιμο αν νομίζετε ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, όπως πχ. να μην αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο στα πεδία τεκμηρίωσης).
Διαγραφή Φόρμας


 • Μπορείτε να διαγράψετε τη φόρμα, ακυρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης (σας ζητείται επιβεβαίωση).
 • Σε τέτοια περίπτωση, όλα τα δεδομένα της φόρμας διαγράφονται και η διαδικασία κατάθεσης θεωρείται ως μη γενόμενη.
 • Μπορείτε να ξεκινήσετε νέα διαδικασία κατάθεσης, εφόσον δεν έχετε κάποια άλλη σε εκκρεμότητα. Ωστόσο, για να αποφύγετε ενδεχόμενα προβλήματα με τα δεδομένα περιήγησης (cache) του browser, πριν αρχίσετε μια νέα διαδικασία κατάθεσης, προτείνονται τα ακόλουθα: να διαγράψετε τα δεδομένα περιήγησης (κυρίως cookies) για την τελευταία 1 ώρα και εν συνεχεία να αποσυνδεθείτε από την Πέργαμο, να κλείσετε το παράθυρο του broswer, να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο (κατά προτίμηση ανώνυμης ή ιδιωτικής περιήγησης/incognito/private, να προσπελάσετε εκ νέου την Πέργαμο και να κάνετε και πάλι είσοδο για να εκκινήσετε τη διαδικασία υποβολής.
Βήμα 3 από 3

Μετά την οριστική υποβολή της εργασίας σας:

 • Το σύστημα εκδίδει αυτόματα ενημέρωση ηλεκτρονικής υποβολής  αμέσως μετά την οριστικοποίηση και υποβολή του υλικού σας.  Η ενημέρωση θα σας σταλεί με αντίστοιχο μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στο 1ο βήμα.
 • Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος του υποβληθέντος υλικού από τη Βιβλιοθήκη, θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα με αντίστοιχο μήνυμα (e-mail)  στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στο 1ο βήμα
 • Αν η υποβολή της εργασίας απορρίφθηκε, θα κληθείτε να διορθώσετε τα τυχόν λάθη και να υποβάλετε εκ νέου.
 • Το σύστημα παρέχει  (στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε βήματος) ένα πλήκτρο με τον τίτλο "Refresh" που σας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να ανανεώσετε το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία βρίσκεστε (χρήσιμο αν νομίζετε ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, όπως πχ. να μην αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο στα πεδία τεκμηρίωσης ή αν η εργασία σας φαίνεται να είναι σε διαφορετική κατάσταση από την αναμενόμενη, πχ. σε έλεγχο αντί μη υποβληθείσα, κλπ.).
 • Αν ο έλεγχος ήταν επιτυχής, τότε η εργασία σας εγκρίθηκε και αναρτήθηκε στην "Πέργαμο". Ταυτόχρονα, το σύστημα εκδίδει αυτόματα βεβαίωση ηλεκτρονικής κατάθεσης με τα στοιχεία της εργασίας την οποία σας κοινοποιεί.
Βοηθητικό υλικό για την κατάθεση επιστημονικών δημοσιεύσεων και λοιπού ερευνητικού υλικού

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε συνοπτικές οδηγίες για την κατάθεση υλικού με αυτο-απόθεση στη συλλογή "Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό".

Επιπλέον υλικό, παρέχεται υπό τη μορφή ερωταποκρίσεων στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" (και συγκεκριμένα στην υπο-ενότητα:  Σχετικά με τη διαδικασία απόθεσης υλικού στη Συλλογή "Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό")

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΚΠΑ, αφού πιστοποιηθούν ως χρήστες του ΕΚΠΑ μέσω της κεντρικής υπηρεσίας διαπίστευσης χρηστών (CAS) που προσφέρεται από το ΚΛΕΙΔΙ (απαιτείται η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού χρήστη στο ΕΚΠΑ).

Οδηγίες και διαδικασίες κατάθεσης

Η διαδικασία κατάθεσης είναι αρκετά απλή και ξεκινά αφού ο χρήστης εισέλθει στο σύστημα  επιλέγοντας "Είσοδος" ώστε να μπορεί να προσπελάσει τις προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Από εκεί, αφού διαπιστευτεί επιτυχώς  σαν χρήστης επιλέγοντας  "Σύνδεση μέσω CAS", θα παρουσιαστούν οι διαθέσιμες υπηρεσίες.  Η υπηρεσία που μας ενδιαφέρει  φέρει τον τίτλο "Ερευνητικό υλικό" και όταν επιλεγεί , ο χρήστης μεταφέρεται στην ενότητα "Το υλικό μου"

Στην ενότητα αυτή, ο χρήστης μπορεί:

 • να δει και να επεξεργαστεί υλικό που έχει αναρτήσει στην Πέργαμο για τη συλλογή "επιστημονικών δημοσιεύσεων, ερευνητικού ή άλλου υλικού"ή
 • να ξεκινήσει τη διαδικασία απόθεσης αναρτώντας νέο υλικό, αφού επιλέξει το κατάλληλο πλήκτρο ανάλογα αν θέλει να καταχωρήσει μία μόνο δημοσίευση ( "Δημιουργία" ή "Εισαγωγή > DOI") ή πολλαπλές δημοσιεύσεις μαζικά ("Εισαγωγή >  BIbTex / RIS") .

Χάριν παραδείγματος, περιγράφεται παρακάτω, η "χειροκίνητη" διαδικασία καταχώρησης μίας μόνο δημοσίευσης μέσω της λειτουργίας "Δημιουργία": 

Η διαδικασία χωρίζεται σε 2 στάδια που αφορούν, αρχικά στην εισαγωγή των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης για την αντίστοιχη "βιβλιογραφική εγγραφή" της ανάρτησης και εν συνεχεία στην περαιτέρω επεξεργασία του υλικού (ανάρτηση ψηφιακού αρχείου όπου χρειάζεται, τροποποίηση μεταδεδομένων, ενημέρωση και διασύνδεση των υπολοίπων συγγραφέων εφόσον ανήκουν στο ΕΚΠΑ). 

Καθώς το σύστημα υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους αντικειμένων με διαφορετικές φόρμες τεκμηρίωσης, ο χρήστης καλείται να επιλέξει από την αρχή το είδος του υλικού που θέλει να αναρτήσει (σχετική λίστα εμφανίζεται μετά την επιλογή του πλήκτρου "Προσθήκη") . Θα προσφέρονται συνολικά 9 τύποι υλικού:

 • Άρθρο περιοδικού
 • Ανακοίνωση συνεδρίου (Conference paper, Conference Short Paper, Conference Poster)
 • Μονογραφία (Βιβλίο, Κεφάλαιο βιβλίου)
 • Pre-print (άρθρο εργασίας εν εξελίξει)
 • Τεχνική αναφορά
 • Σύνολα από Ερευνητικά δεδομένα (research data sets)
Αντίστοιχες διαδικασίες ισχύουν και για τις άλλες δυνατότητες εισαγωγής δημοσιεύσεων στο σύστημα (αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο σχετικό οδηγό χρήσης, που διατίθεται σε διάφορες μορφές στη σελίδα: http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-syllogi-epistimonikes-dimosieyseis-ereynitiko-kai-allo-yliko.html).
Στάδιο 1: Mεταδεδομένα τεκμηρίωσης

Το στάδιο αυτό αποτελείται από 4 διακριτά βήματα:

 1. Αποδοχή των όρων απόθεσης
 2. Διαχειριστικά μεταδεδομένα (γλώσσα και affiliation)
 3. Βιβλιογραφική εγγραφή
 4. Επιβεβαίωση και απόθεση

Να σημειωθεί ότι:

 • απαιτείται να ολοκληρώνεται το κάθε βήμα για να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο βήμα, δηλώνοντας ρητά την πρόθεσή του επιλέγοντας το πλήκτρο "Επόμενο"
 • ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιστρέψει σε προηγούμενο βήμα της διαδικασίας υποβολής επιλέγοντας το πλήκτρο "Προηγούμενο"
 • ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να διακόψει την διαδικασία υποβολής επιλέγοντας το πλήκτρο "Άκυρο"
Βήμα 1: Όροι απόθεσης

Στο βήμα αυτό ουσιαστικά συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την απόθεση του υλικού που προτίθεστε να αναρτήσετε. Τυπικά το κείμενο που καλείστε να συναινέστε είναι το ακόλουθο:

Δήλωση ανάληψης ευθύνης

Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας απόθεσης / ανάρτησης υλικού, απαιτείται από τον καταθέτη να συναινέσει, καθολικά, στα ακόλουθα σημεία, τα οποία αποτελούν υπεύθυνη δήλωση ανάληψης ευθύνης.

Συμφωνώ και δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

(δεσμεύει από κοινού όλους τους δημιουργούς του υλικού που αναρτάται)

Είτε είμαι ο μοναδικός δημιουργός του άρθρου/δοκιμίου/εργασίας/τεχνικής αναφοράς/βιβλίου ή κεφαλαίου βιβλίου/ερευνητικών δεδομένων που προτίθεμαι να αναρτήσω στην Πέργαμο ή, στην περίπτωση πολλαπλών δημιουργών, έχω την ρητή εξουσιοδότηση ή συναίνεση όλων των υπόλοιπων δημιουργών ώστε να προβώ σε ανάρτηση του εν λόγω έργου στην Πέργαμο. Στην τελευταία δε αυτή περίπτωση όλοι οι δημιουργοί φέρουν από κοινού την ευθύνη για τη διαδικασία της ανάρτησης και όσα ενδεχομένως προκύψουν από αυτήν.

Φέρω την αποκλειστική ευθύνη της ορθότητας της ανάρτησης και τεκμηρίωσης του υλικού, της πρωτοτυπίας, της εγκυρότητας και αυθεντικότητας του περιεχομένου του υλικού, καθώς και του ψηφιακού τεκμηρίου που αναρτάται στην Πέργαμο.

Στην περίπτωση όπου, το υλικό που αναρτάται είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας, υπάρχει η συγκατάθεση του μέλους ΔΕΠ του ΕΚΠΑ που επόπτευσε ή συνεργάστηκε για την εργασία (για την περίπτωση που δεν αναφέρεται στους δημιουργούς του υλικού).

Είμαι δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή σε αντίθετη περίπτωση δηλώνω ότι από την ανάρτηση στην Πέργαμο δεν προσβάλλεται οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου.

Φέρω την αποκλειστική ευθύνη για κάθε ενέργεια που, ως αποτέλεσμα της ανάρτησης, ενδεχομένως να επισύρει νομικά προβλήματα.

Δηλώνω ότι όσον αφορά στην ανάρτηση και το περιεχόμενό της, σε καμιά περίπτωση δεν φέρει ευθύνη το Ιδρυματικό Αποθετήριο Πέργαμος και οι Διαχειριστές του, ούτε το Ίδρυμα στο οποίο ανήκει το Αποθετήριο, στην προκειμένη περίπτωση το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Βεβαιώνω, ότι σε κάθε περίπτωση, ως δημιουργός του περιεχομένου της ανάρτησης, ευθύνομαι έναντι του ΕΚΠΑ για κάθε σχετική αξίωση που ενδέχεται να εγερθεί από τρίτον.

Δηλώνω, ότι η ανάρτηση ακολουθεί την πολιτική ανοικτής πρόσβασης της Περγάμου καθιστώντας το υλικό διαθέσιμο αποκλειστικά για προσωπική μελέτη και ιδιωτική χρήση, καθώς και για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του υλικού από τρίτους, για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό οικονομικό όφελος.

Κατανοώ ότι στην περίπτωση που αναρτάται υλικό (poster, άρθρο, βιβλίο ή κεφάλαιο βιβλίου) το οποίο είναι ήδη δημοσιευμένο, τότε:

 • στην περίπτωση που είναι διαθέσιμο το ψηφιακό υλικό σε αντίστοιχο ιστότοπο του εκδότη, ανάλογα με την συμφωνία/άδεια που ισχύει αναρτώ μόνο το επίσημο URL που ”δείχνει” στο ψηφιακό αρχείο (με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης που δίνει ο εκδότης) ή το ίδιο το ψηφιακό αρχείο, εάν και μόνο εάν έχω τέτοιο δικαίωμα.
 • στην περίπτωση που δεν υπάρχει σε ψηφιακή μορφή το έργο, αναρτώ ψηφιακό αρχείο που δεν αποτελεί ψηφιακή αναπαραγωγή της έντυπης δημοσίευσης εκ του πρωτοτύπου εντύπου, εκτός και αν υπάρχει ρητή συμφωνία του εκάστοτε εκδότη ή διαθέτω πλήρως τα πνευματικά δικαιώματα.

Κατανοώ ότι στην περίπτωση που αναρτάται υλικό (poster, άρθρο, βιβλίο ή κεφάλαιο βιβλίου, pre-print δοκίμιο, τεχνική αναφορά, κλπ.) το οποίο δεν είναι δημοσιευμένο, τότε έχω το δικαίωμα ανάρτησης του σχετικού ψηφιακού τεκμηρίου.

 Έχω διαβάσει και κατανοώ πλήρως τα σημεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα δήλωση και αναλαμβάνω τυχόν νομική ευθύνη που απορρέει από αυτήν.

Να σημειωθεί ότι, η δήλωση αυτή είναι κοινή και απαραίτητη για κάθε υποστηριζόμενο τρόπο καταχώρησης (είναι αφορά χειροκίνητη είτε αυτοματοποιημένη μαζική εισαγωγή εγγραφών) και εφαρμόζεται τόσο στα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης όσο και στο ψηφιακό υλικό.

  

Βήμα 2: Διαχειριστικά μεταδεδομένα

Στο βήμα αυτό, καλείστε να επιλέξετε:

 • Τη γλώσσα του υλικού (σε ποια γλώσσα είναι γραμμένη η εργασία, άρθρο, κλπ.)
 • Την Ακαδημαϊκή μονάδα του ΕΚΠΑ στην οποία θα καταχωρηθεί το υλικό (π.χ. κάποιο Τμήμα του ΕΚΠΑ)

Προσέξτε  τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε στα παραπάνω πεδία, γιατί από τη στιγμή που θα αναρτήσετε το υλικό, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα τεκμηρίωσης ή το Affiliation. Αν έχει γίνει λάθος εκεί θα πρέπει να διαγράψετε την ανάρτησή σας με χρήση του σχετικού πλήκτρου/λειτουργίας ("Διαγραφή") και να αναρτήσετε μια καινούργια. 

Βήμα 3: Βιβλιογραφική εγγραφή

Στο βήμα αυτό ουσιαστικά σας εμφανίζεται μια φόρμα στην οποία πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα μεταδεδομένα τεκμηρίωσης που απαιτούνται αναλόγως του τύπου υλικού που είχατε επιλέξει στο Βήμα 1. Προσέξτε τα ακόλουθα:

 • όσα πεδία έχουν αστερίσκο "*" είναι υποχρεωτικά,
 • αν το υλικό είναι ήδη δημοσιευμένο (π.χ. άρθρο, poster, βιβλίο, κλπ) και αναρτημένο στο site κάποιου εκδότη μπορείτε να συμπεριλάβετε το URL που "δείχνει" στο ψηφιακό αρχείο και όχι το ίδιο το αρχείο (εκτός και αν έχετε διαφορετική συμφωνία με τον εκδότη).
Βήμα 4: Επιβεβαίωση και απόθεση

Στο Βήμα αυτό πρακτικά καλείστε να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία που έχετε καταγράψει είναι ορθά ώστε να δημιουργηθεί η αντίστοιχη εγγραφή. 

Αφού δημιουργηθεί η εγγραφή, τότε μπορείτε να περάσετε στο επόμενο στάδιο όπου το υλικό που αναρτήσατε εμφανίζεται στην ενότητα "Το υλικό μου" και μπορείτε να το επεξεργαστείτε περαιτέρω.

Σημειώστε ότι με το που ολοκληρώνετε και το βήμα αυτό το υλικό σας είναι ουσιαστικά διαθέσιμο στην Πέργαμο και προσπελάσιμο υπό το πρίσμα της ανοικτής πρόσβασης.

Στάδιο 2: Περαιτέρω επεξεργασία

Το υλκό που μόλις αναρτήθηκε εμφανίζεται πια στην ενότητα "Το υλικό μου" και έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε 4 βασικές ενέργειες:

 • ανάρτηση ψηφιακού υλικού/αρχείου (και εδώ συμφωνείτε και πάλι στα όσα δηλώσατε στο Βήμα 1 του Σταδίου 1)
 • επεξεργασία του τεκμηρίου (τροποποίηση των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης)
 • ενημέρωση και διασύνδεση με τους υπόλοιπους συγγραφείς της δημοσίευσης (εφόσον ανήκουν στο ΕΚΠΑ)
 • διαγραφή της ανάρτησης.

Να σημειωθεί, ότι οι ενέργειες αυτές (μαζί με τις επιπλέον που αφορούν στο ψηφιακό αρχείο που ενδεχομένως επισυνάπτουμε, δηλαδή αυτές της αντικατάστασης ή διαγραφής του ψηφιακού αρχείου, ή του ορισμού χρόνου αποδέσμευσης/embargo για την πρόσβαση σε αυτό, αναλόγως των εκάστοτε συμφωνιών με τον εκδότη) προσφέρονται πάντα στον χρήστη/συγγραφέα από την ενότητα "Το υλικό μου", επιλέγοντας (κάνοντας κλικ δηλαδή) τον τίτλο του έργου μας που μας ενδιαφέρει να επεξεργαστούμε. 

Συχνές ερωτήσεις
Γενικά για την «Πέργαμο»
Tι υπάρχει στην Πέργαμο;
 • Ψηφιακές συλλογές πολιτιστικής αξίας
 • Εργασίες Γκρίζας βιβλιογραφίας 
 • Σπάνιο ψηφιοποιημένο έντυπο υλικό βιβλιοθηκών 
 • Αποδελτιωμένες παλαιές περιοδικές εκδόσεις
 • Αρχειακό υλικό 
 • Άρθρα Τιμητικών τόμων και Πρακτικά συνεδρίων του Πανεπιστημίου
 • Ερευνητικό υλικό και δεδομένα
 • Εκπαιδευτικό υλικό για άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Είναι η Πέργαμος Ιδρυματικό Αποθετήριο;

Ναι, η Πέργαμος αποτελεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο (ΙΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Πέργαμος προσφέρεται για κατάθεση υλικού μέσω αυτό-απόθεσης (self-archiving) μόνο στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (εργασίες, διατριβές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό υλικό κα.). Στην αυτο-απόθεση τεκμηρίων, ο χρήστης που καταθέτει ένα τεκμήριο θα πρέπει να είναι είτε ο δημιουργός του ή ένας εκ των δημιουργών του. 

Πώς αναφέρω ένα τεχνικό πρόβλημα;

Μπορείτε να το αναφέρετε στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση pergamos (at) lib.uoa.gr

Σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ εάν βρω ένα λάθος ή θέλω να προσθέσω πληροφορία για ένα τεκμήριο;

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης εντοπίσει λάθος στην πληροφορία για ένα τεκμήριο ή απλά θέλει να προσθέσει κάτι, θα πρέπει να απευθυνθεί στον αντίστοιχο Κάτοχο ή Υπεύθυνο επικοινωνίας για τη συγκεκριμένη συλλογή ή τεκμήριο ή να στείλει μήνυμα στη διεύθυνση: pergamos (at) lib.uoa.gr

Πώς μπορώ να συνδράμω με υλικό στην Πέργαμο;

Οι χρήστες που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΚΠΑ ανάλογα με την ιδιότητά τους μπορούν να προσθέσουν υλικό μέσω της διαδικασίας της αυτο-απόθεσης. Οι χρήστες εκτός Ιδρύματος Που διαθέτουν υλικό που ενδεχομένως να σχετίζεται με κάποια από τις ψηφιακές συλλογές της Περγάμου, μπορούν να επικοινωνούν απ'ευθείας με τους διαχειριστές της αντίστοιχης συλλογής, ή να στείλουν ένα μήνυμα στη διεύθυνση: pergamos (at) lib.uoa.gr

Η πρόσβαση είναι ανοιχτή σε όλα τα είδη υλικού;

Δεν ισχύουν κοινές πολιτικές πρόσβασης για κάθε τεκμήριο/ ψηφιακό αντικείμενο, που διατίθεται μέσω του ΙΑ Πέργαμος. Είναι απαραίτητο οι επισκέπτες να συμβουλεύονται το πεδίο «Δικαιώματα πρόσβασης» της κάθε εγγραφής. 

Το υλικό της Περγάμου, διατίθεται κατά κύριο λόγο ελεύθερα στο ευρύ κοινό, δεδομένου ότι η «Πέργαμος» υιοθετεί πολιτικές ανοικτής πρόσβασης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, αν δεν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό, η πρόσβαση στο υλικό (ψηφιακό ή μη)  που περιέχεται στην στην Πέργαμο και η οποιαδήποτε χρήση του (πχ. εκτύπωση, αποθήκευση, αντιγραφή, κλπ.) επιτρέπεται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ιδιωτικούς, αλλά όχι για εμπορικούς σκοπούς.

Επιπλέον, οποιαδήποτε χρήση του υλικού θα πρέπει να συνοδεύεται με αναφορά στην μόνιμη ηλεκτρονική του διεύθυνση στην Πέργαμο, καθώς και στον/στην δημιουργό του πρωτοτύπου.

Γιατί δεν έχω πρόσβαση σε κάποιο τεκμήριο της Περγάμου;

Μπορεί το υλικό να υπόκειται σε περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας, να είναι διαθέσιμο ΜΟΝΟ εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ, ή να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό πρόσβασης με συγκεκριμένη ημερομηνία αποδέσμευσης.

Τι ακριβώς μου προσφέρει το πλήκτρο "Εξαγωγή citation" που εμφανίζεται δίπλα στον τίτλο καταχωρίσεων στην "Πέργαμο" και ποιο τύπο να διαλέξω;

Η δυνατότητα "Εξαγωγή citation", σας επιτρέπει να "εξάγετε" την βιβλιογραφική πληροφορία της καταχώρισης από την "Πέργαμο" και να την χρησιμοποιήσετε ως βιβλιογραφική αναφορά, εισάγοντάς την, σε κάποιο λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (reference manager).

Πιο συγκεκριμένα, για τη διευκόλυνση σας, παρέχονται τρεις διαφορετικοί μορφότυποι (formats) οργάνωσης της βιβλιογραφικής αναφοράς για να διαλέξετε, αναλόγως με το λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών που χρησιμοποιείτε:

 • BibTex: δομημένος μορφότυπος πεδίων τεκμηρίωσης, που μπορεί να εισαχθεί σε Tex/Latex, Citavi, Mendeley, JabRef, Zotero, Papers, RefWorks, κ.ά.
 • RIS: δομημένος μορφότυπος πεδίων τεκμηρίωσης που μπορεί να εισαχθεί σε EndNote, Citavi, Mendeley, JabRef, Zotero, Papers, RefWorks, κ.ά.
 • Text: Μορφότυπος απλού κειμένου προς κάθε χρήση, όπου οι τιμές των πεδίων τεκμηρίωσης που εξήχθησαν χωρίζονται με κόμμα.
Ποιο browser (λογισμικό πλοήγησης/περιήγησης στο διαδίκτυο) μπορώ να χρησιμοποιώ;

Γενικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν σύγχρονο και ενημερωμένο στην τελευταία του έκδοση browser. Ειδικότερα, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε Chrome ή Mozilla Firefox οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί εκτενώς. Άλλοι σύγχρονοι browsers (π.χ. Microsoft Edge) δοκιμάζονται συνεχώς, αλλά αν και γενικά λειτουργούν σωστά, ενδέχεται να παρουσιάσουν  μικροπροβλήματα καθώς φορτώνουν τις σελίδες της Περγάμου.

Σε τί χρησιμεύει το εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα στο πλήθος των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης;

Το εικονίδιο αυτό σας επιτρέπει (όταν το επιλέξετε) να εξάγετε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε μορφή Excel.

Προσοχή όμως, καθώς μόνο τα πρώτα 500 αποτελέσματα εξάγονται, θα πρέπει να φροντίσετε να περιορίσετε αποτελεσματικά την αναζήτησή σας.  

Τι χρειάζεται να κάνω για να δημιουργήσω μια νέα συλλογή στην Πέργαμο;

Κατ'αρχάς, το υλικό που θέλετε να περιλαμβάνει η συλλογή θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρους του ΕΚΠΑ και είτε να ανήκει στο ΕΚΠΑ ή να έχει το ΕΚΠΑ την κυριότητα ή την εκχώρηση των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρώσετε και να καταθέσετε τη σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση pergamos (at) lib.uoa.gr.

 

Προσπαθώ να εντοπίσω ένα τεκμήριο "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" (πτυχιακή/διπλωματική/διδ. διατριβή) και δεν το βρίσκω. Κάνω κάτι λάθος;

Το γεγονός ότι δεν επιστρέφει αποτέλεσμα η αναζήτησή σας δεν σημαίνει ότι κάνετε κάτι λάθος, καθώς στην Πέργαμο δεν υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή όλες οι εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο ΕΚΠΑ:

 • Υπάρχουν εργασίες από το 1998 και μετά, με τον όγκο τους να αυξάνεται από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και έπειτα.
 • Επιπλέον, μόνο από το 2016 και έπειτα έγινε υποχρεωτική η κατάθεση εργασιών στην Πέργαμο. 

Στη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργασιών και διατριβών σε έντυπη μορφή που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και δεν περιλαμβάνονται στην Πέργαμο.

Τις έντυπες εργασίες μπορείτε επίσης να τις αναζητήσετε στον κατάλογο (OPAC) της βιβλιοθήκης.

 • Ωστόσο, σημειώστε ότι και στον κατάλογο μπορεί να μην δώσουν αποτέλεσμα οι αναζητήσεις σας, καθώς μπορεί να υπάρχουν εργασίες οι οποίες να μην είναι καταχωρημένες και, επομένως, αναζητήσιμες.
Αν και γνωρίζω το συγγραφέα μιας εργασίας (π.χ. "γκρίζας βιβλιογραφίας") ή μιας δημοσίευσης (π.χ. κάποιου άρθρου) δεν μπορώ να εντοπίσω την εργασία που σίγουρα υπάρχει στην Πέργαμο. Τι μπορεί να συμβαίνει λάθος στην αναζήτησή μου;

Ο τρόπος που εκτελεί αναζητήσεις η Πέργαμος χρησιμοποιεί την τεχνική του "stemming", δηλαδή κάνει χρήση της ρίζας κάθε όρου (αφαιρώντας την κατάληξη), με συνέπεια να εμφανίζει περισσότερα αποτελέσματα από τα πιθανώς αναμενόμενα. Στη λογική αυτή αν αναζητήσετε τον όρο "Ζερβού", θα σας επιστραφούν αποτελέσματα που περιέχουν ΚΑΙ τους όρους "Ζερβός", "Ζέρβας", κλπ.

Επομένως είναι πιθανόν το τεκμήριο που εσείς αναζητάτε να μην είναι άμεσα εμφανές, αλλά να πρέπει να πλοηγηθείτε στα αποτελέσματα για να το βρείτε. 

 • Επίσης, αν κάνατε αναζήτηση δοκιμάζοντας να βάλετε το όνομα του συγγραφέα στο πεδίο "Πρόσωπα" τότε είναι δυνατόν να μην σαν το εμφανίζει καθώς το πεδίο αυτό δεν αφορά σε συγγραφείς εργασιών "γκρίζας βιβλιογραφίας".

Είναι ασφαλέστερο για την περίπτωση που αναζητάτε ονόματα συγγραφέων (είτε "γκρίζας βιβλιογραφίας" ή και γενικότερα) να κάνετε αναζήτηση είτε χρησιμοποιώντας το κουτάκι πάνω δεξιά που σας προτρέπει να εισάγετε "Κωδικό συστήματος ή ελεύθερο κείμενο", ή αν επιλέξατε από το μενού πλοήγησης την αναζήτηση, να χρησιμοποιήσετε το πεδίο "Ελεύθερο κείμενο" από τα κριτήρια αναζήτησης.

Επιπλέον, όσον αφορά τα ονόματα συγγραφέων, καλό είναι να δοκιμάζετε τόσο αναζήτηση τόσο με "επώνυμο όνομα" όσο και με "όνομα επώνυμο" (προτιμητέο), αν γνωρίζετε και τα δύο στοιχεία του συγγραφέα, προκειμένου να διασφαλίσετε όλες τις δυνατές περιπτώσεις και πιθανά αποτελέσματα.

Αν και το υλικό που έχω εντοπίσει έχει ψηφιακό αρχείο PDF ο browser δεν το ανοίγει. Τι μπορώ να κάνω;

Έχει παρατηρηθεί ότι συγκεκριμένοι broswers όπως ο Google Chrome και ο Μicrosoft Edge αδυνατούν να ανοίξουν ορισμένα αρχεία PDF  (συνήθως εμφανίζοντας μηνύματα λάθους "Σφάλμα. Η φόρτωση του εγγράφου απέτυχε" και "Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα αυτού του αρχείου. Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα", αντιστοίχως). Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δοκιμάσετε να προσπελάσετε την συγκεκριμένη εγγραφή με άλλο browser (π.χ. Firefox) που όπως έχουμε διαπιστώσει δεν εμφανίζει πρόβλημα.

     

Σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση εργασιών «Γκρίζας Βιβλιογραφίας»
Γενικά
Είμαι παλαιός/ά απόφοιτος του ΕΚΠΑ, μπορώ να καταθέσω Πτυχιακή/Διπλωματική Εργασία ή τη Διδακτορική Διατριβή μου;

Η αυτο-απόθεση εργασιών μέσω της πλατφόρμας της «Περγάμου» απευθύνεται σε τρέχοντες/ουσες ενεργούς φοιτητές/τριες του ΕΚΠΑ. Οι παλαιοί/ές απόφοιτοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Βιβλιοθήκη της Σχολής τους (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes.html) προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα να γίνει αναδρομική κατάθεση της εργασίας τους.

Είναι όλα τα πεδία της φόρμας υποβολής υποχρεωτικά;
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά, εκτός από τις λοιπές θεματικές κατηγορίες και το  email του επιβλέποντα καθηγητή (προτείνεται ωστόσο να το εισάγετε εφόσον έχει ενεργό λογαριασμό ηλεκ. ταχυδρομείου στο ΕΚΠΑ).
Μπορώ να συμπληρώσω τη φόρμα υποβολής τμηματικά;
Ναι, μπορείτε να συμπληρώσετε όσα πεδία επιθυμείτε, να επιλέξετε το κουμπί «Αποθήκευση» πάνω δεξιά μέρος της φόρμας και στη συνέχεια να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας. Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε, μπορείτε να ξανασυνδεθείτε και να συνεχίσετε τη συμπλήρωση. Κάθε φορά που πατάτε «Αποθήκευση», αποθηκεύεται η φόρμα με όσα στοιχεία έχετε συμπληρώσει έως εκείνη τη στιγμή, ανεξαρτήτως του αν έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία ή όχι.
Πότε υποβάλλεται οριστικά η φόρμα;
Όταν πατήσετε το κουμπί «Υποβολή», με την προϋπόθεση ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Πώς μπορώ να δω συγκεντρωτικά τα υποχρεωτικά πεδία τα οποία δεν έχω συμπληρώσει;
Εάν δεν έχετε συμπληρώσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία, θα εμφανίζεται σε κόκκινο πλαίσιο στο κουμπί «Υποβολή» ο αριθμός των υποχρεωτικών πεδίων που δεν έχετε συμπληρώσει. Εάν πατήσετε «Υποβολή», θα εμφανιστεί λίστα με το όνομα των πεδίων τα οποία απαιτείται να συμπληρωθούν. Πατώντας πάνω στο όνομα κάθε πεδίου, μεταβαίνετε αυτομάτως σε αυτό προκειμένου να το συμπληρώσετε. Στη συνέχεια, πατάτε «Αποθήκευση», έως ότου συμπληρώσετε όλα τα κενά υποχρεωτικά πεδία.
Θα ήθελα να διαγράψω οριστικά ό,τι έχω αποθηκεύσει μέχρι τώρα. Έχω αυτή τη δυνατότητα;

Ναι, αυτή η δυνατότητα δίνεται επιλέγοντας το κουμπί «Διαγραφή», το οποίο βρίσκεται πάνω δεξιά στη φόρμα υποβολής. Σε αυτή την περίπτωση, η φόρμα διαγράφεται οριστικά και θα πρέπει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία από την αρχή.

Τι συμβαίνει αφού πατήσω το κουμπί «Υποβολή»;
Το σύστημα ζητεί επιβεβαίωση από εσάς ότι επιθυμείτε να υποβάλετε την εργασία σας οριστικά.
Τι θα πρέπει να κάνω μετά την οριστική υποβολή της εργασίας μου;
Η εργασία σας βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την αρμόδια Βιβλιοθήκη, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να θεωρηθεί εγκεκριμένη ή εάν θα πρέπει να προβείτε σε κάποια τροποποίηση/διόρθωση στη φόρμα υποβολής. Και στις δύο περιπτώσεις, θα ενημερωθείτε με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία έχετε δηλώσει.
Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης της φόρμας στην αγγλική γλώσσα;
Ναι, επιλέγοντας το κουμπί “English” που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα.
Πώς μπορώ να γνωρίζω ότι έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την ηλεκτρονική κατάθεση;
Θα λάβετε (στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει) σχετικό e-mail ενημέρωσης για την επιτυχή υποβολή, στο οποίο θα εμφανίζεται όλη η φόρμα που έχετε συμπληρώσει.
Εφόσον εγκριθεί η υποβολή, θα λάβω κάποια επίσημη βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη;
Ναι, θα λάβετε ένα e-mail στον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, το οποίο θα σας ενημερώνει για την έγκριση της υποβληθείσας εργασίας και στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται συνημμένη σχετική βεβαίωση.
Έχω βάλει λάθος email επικοινωνίας, πως το διορθώνω;

Αν δεν έχετε ακόμα υποβάλει την εργασία σας, θα πρέπει να τη διαγράψετε και να αρχίσετε πάλι τη διαδικασία από την αρχή (ορίζοντας σωστό email αυτή τη φορά).

Αν έχετε ήδη υποβάλει την εργασίας σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη βιβλιοθήκη σας (στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html):

 • Αν η εργασία σας έχει εγκριθεί, δεν θα μπορέσετε να λάβετε και το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης έγκρισης (λόγω του λανθασμένου email που έχετε δηλώσει). Στην περίπτωση αυτή όμως, μπορούν από τη βιβλιοθήκη να αλλάξουν το email σας με το σωστό, και είτε να σας αποστείλουν τα στοιχεία της εργασίας και τη σχετική βεβαίωση που εκδίδει αυτομάτως το σύστημα ή και να τα δείτε εσείς κάνοντας login στην Πέργαμο, όπου στην ενότητα "Ηλεκτρονική Κατάθεση" θα βρείτε όλα τα σχετικά στοιχεία για την εργασία σας (στην περίπτωση πτυχιακών εργασιών, το τελευταίο ενδέχεται να μην ισχύει καθώς οι λογαριασμοί των προπτυχιακών φοιτητών καθίστανται ανενεργοί μετά την ορκωμοσία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πιστοποιηθούν ώστε να εισέλθουν σε οποιαδήποτε ηλ. υπηρεσία του ΕΚΠΑ).
 • Αν η εργασία σας ΔΕΝ έχει ακόμα ελεγχθεί από τη βιβλιοθήκη, ζητήστε τους να την απορρίψουν ώστε να "γυρίσει" πίσω σε εσάς για διορθώσεις. Από το σημείο αυτό αφού ξαναμπείτε στην Πέργαμο όπως ακριβώς κάνατε για την υποβολή, στην ενότητα "Ηλεκτρονική Κατάθεση", θα μπορέσετε να αλλάξετε το email επικοινωνίας (σε περίπτωση που δεν σας αφήσει το σύστημα, μπορείτε ακόμα και να διαγράψετε την εργασία και να την υποβάλετε ξανά από την αρχή, σαν έσχατη λύση).
Πότε θα πρέπει να ξεκινήσω τη διαδικασία αυτο-απόθεσης της εργασίας μου;

Κάποια σημεία που αξίζει να προσέξετε είναι τα ακόλουθα:

 • Να συνυπολογίσετε ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε, να σας ζητηθούν διορθώσεις, κλπ.
 • Μην ξεχνάτε ότι η βιβλιοθήκη θα πρέπει να σας απαντήσει εντός 3 εργασίμων ημερών από την  υποβολή της εργασίας σας.
 • Ένα ακόμα σημείο που χρήζει προσοχής. Αν είστε προπτυχιακός φοιτητής, και έχετε ήδη κάνει αίτηση ορκωμοσίας η οποία έχει προχωρήσει, τότε πολύ πιθανόν ο λογαριασμός σας στο ΕΚΠΑ να έχει ήδη καταστεί ανενεργός (φυσιολογική κατάληξης της διαδικασίας που ισχύει στο ΕΚΠΑ), με αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση σε καμία υπηρεσία που απαιτεί ταυτοποίηση χρήστη από το ΚΛΕΙΔΙ, επομένως ούτε και στην Πέργαμο. Καλύτερα να επικοινωνήσετε με το ΚΛΕΙΔΙ (www.noc.uoa.gr) μήπως και μπορούν να σας βοηθήσουν με το λογαριασμό σας για να καταθέσετε την εργασία σας. Εναλλακτικά μπορείτε να συνεννοηθείτε με την βιβλιοθήκη σας (στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html) . 
Ποιο browser (λογισμικό πλοήγησης/περιήγησης στο διαδίκτυο) μπορώ να χρησιμοποιώ για την κατάθεση της εργασίας μου;

Γενικά μπορείτε να χρησιμοποιείτε έναν σύγχρονο και ενημερωμένο στην τελευταία του έκδοση browser. Ειδικότερα, προτείνουμε να χρησιμοποιείτε Chrome ή Mozilla Firefox οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί εκτενώς. Άλλοι σύγχρονοι browsers (π.χ. Microsoft Edge) δοκιμάζονται συνεχώς, αλλά αν και γενικά λειτουργούν σωστά, ενδέχεται να παρουσιάσουν  μικροπροβλήματα καθώς φορτώνουν τις σελίδες της Περγάμου.

Τι πρέπει να γίνει αν η εργασία έχει πάνω από έναν συγγραφείς;

Στην περίπτωση που η εργασία σας έχει και άλλους συγγραφείς, ο ένας μόνο πρέπει να κάνει την υποβολή και να προσθέσει κατάλληλα  (δίνεται σαφώς η δυνατότητα προσθήκης από τη φόρμα) και τους υπόλοιπους (από τους οποίους βεβαίως θα πρέπει να έχει την σχετική εξουσιοδότηση να προβεί στην κατάθεση και να γνωρίζει τα προσωπικά τους στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜ ή ΑΔΤ, e-mail, τηλ. επικοινωνίας).

Τι είναι το πλήκτρο "Refresh" που εμφανίζεται στις σελίδες αυτοαπόθεσης;

Το σύστημα παρέχει (στο κάτω μέρος της σελίδας κάθε βήματος) ένα πλήκτρο με τον τίτλο "Refresh" που σας επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να ανανεώσετε το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία βρίσκεστε (χρήσιμο αν νομίζετε ότι κάτι δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, όπως πχ. να μην αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο στα πεδία τεκμηρίωσης ή αν η εργασία σας φαίνεται να είναι σε διαφορετική κατάσταση από την αναμενόμενη, πχ. σε έλεγχο αντί μη υποβληθείσα, κλπ.).

Πριν από την κατάθεση υλικού
Τι χρειάζεται να γνωρίζω πριν από την κατάθεση;
 • Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρονικό αρχείο που θα καταθέσετε είναι το τελικό αρχείο της εργασίας σας και είναι σε μορφή PDF.
 • Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τον αριθμό μητρώου σας (εναλλακτικά τον αριθμό δελτίου της ταυτότητάς σας).
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό που απαιτείται για να εισέλθετε στο σύστημα. Τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται με αυτά του ιδρυματικού σας λογαριασμού, και ο μόνος τρόπος να τα λάβετε είναι από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ, www.noc.uoa.gr), και ειδικότερα μέσω των σχετικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού (webadm.uoa.gr).
 • Στην περίπτωση που η εργασία σας έχει και άλλους συγγραφείς, ο ένας μόνο πρέπει να κάνει την υποβολή και να προσθέσει κατάλληλα και τους υπόλοιπους (από τους οποίους βεβαίως θα πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση και να γνωρίζει τα προσωπικά τους στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜ ή ΑΔΤ, e-mail, τηλ. επικοινωνίας).
 • Στην περίπτωση που είστε ταυτόχρονα εγγεγραμμένος/η σε περισσότερες από μία ακαδημαϊκές μονάδες (π.χ. Προπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια στο Τμήμα X και μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια στο ΠΜΣ Y, ή Υπ. Διδάκτορας στο Τμήμα Ζ ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός) θα πρέπει να επιλέξετε την ηλεκτρονική κατάθεση για τη μονάδα και το είδος εργασίας που σας αφορά. Εάν μετά την ταυτοποίησή και είσοδό σας στο σύστημα, υπάρχει πρόβλημα με τις αναγραφόμενες ιδιότητες που αναγνωρίζονται, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ, www.noc.uoa.gr), και ειδικότερα μέσω των σχετικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού (webadm.uoa.gr) και να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων. Στην περίπτωση που επείγεστε, απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη σας προκειμένου να σας βοηθήσουν με την κατάθεση της εργασίας σας (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html).
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα να καταθέσει μόνο μια εργασία για κάθε τύπο εργασίας, ανά Τμήμα ή ΠΜΣ (π.χ. μόνο μια πτυχιακή για το Τμήμα Χ, ή μια διπλωματική για την κατεύθυνση Υ του ΠΜΣ Ζ).
Πότε θα πρέπει να ξεκινήσω τη διαδικασία αυτο-απόθεσης της εργασίας μου;

Κάποια σημεία που αξίζει να προσέξετε είναι τα ακόλουθα:

 • Να συνυπολογίσετε ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε, να σας ζητηθούν διορθώσεις, κλπ.
 • Μην ξεχνάτε ότι η βιβλιοθήκη θα πρέπει να σας απαντήσει εντός 3 εργασίμων ημερών από την  υποβολή της εργασίας σας.
 • Ένα ακόμα σημείο που χρήζει προσοχής. Αν είστε προπτυχιακός φοιτητής, και έχετε ήδη κάνει αίτηση ορκωμοσίας η οποία έχει προχωρήσει, τότε πολύ πιθανόν ο λογαριασμός σας στο ΕΚΠΑ να έχει ήδη καταστεί ανενεργός (φυσιολογική κατάληξης της διαδικασίας που ισχύει στο ΕΚΠΑ), με αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση σε καμία υπηρεσία που απαιτεί ταυτοποίηση χρήστη από το ΚΛΕΙΔΙ, επομένως ούτε και στην Πέργαμο. Καλύτερα να επικοινωνήσετε με το ΚΛΕΙΔΙ (www.noc.uoa.gr) μήπως και μπορούν να σας βοηθήσουν με το λογαριασμό σας για να καταθέσετε την εργασία σας. Εναλλακτικά μπορείτε να συνεννοηθείτε με την βιβλιοθήκη σας (στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html) . 
Ξεκινώντας τη διαδικασία κατάθεσης
Τι εμφανίζεται στην οθόνη μου μετά την εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού;
Μεταβαίνετε στη σελίδα σας στο σύστημα, στην ενότητα με τίτλο «Προσωποποιημένες Υπηρεσίες», στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητά σας.
Tι πρέπει να κάνω εάν δεν δω το ονοματεπώνυμο ή/και την ιδιότητά μου να αναγράφονται σωστά;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ, www.noc.uoa.gr) και ειδικότερα μέσω των σχετικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού (webadm.uoa.gr) και να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων. Στην περίπτωση που επείγεστε απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη σας προκειμένου να σας βοηθήσουν με την κατάθεση της εργασίας σας (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html).

Τι πρέπει να κάνω εάν παρόλο που εμφανίζονται σωστά τα στοιχεία μου, το σύστημα δεν μου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσω σε κατάθεση εργασίας;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε είτε με τη Βιβλιοθήκη σας (http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon.html)  είτε με το Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών (pergamos@lib.uoa.gr) και να αναφέρετε το πρόβλημα, ώστε να αντιμετωπιστεί καταλλήλως.

Ποιο είναι το επόμενο βήμα;

Θα πρέπει να ακολουθήσετε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα (αν δεν τα έχετε κάνει ήδη):

 1. Επιλέγετε "Έίσοδος"  για να εισέλθετε στις "Προσωποποιημένες Υπηρεσίες"
 2. Στη συνέχεια, επιλέγετε "Σύνδεση μέσω CAS", όπου θα μεταφερθείτε σε νέα σελίδα ώστε να γίνει ταυτοποίηση από το ΚΛΕΙΔΙ (εκεί εισάγετε τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού)
 3. Αν όλα πήγαν καλά, επιλέγετε  την «Ηλεκτρονική Κατάθεση» και μεταβαίνετε στη σελίδα όπου αναγράφονται τα στοιχεία σας και το Τμήμα ή η Κατεύθυνση ΠΜΣ του Πανεπιστημίου μας στο οποίο υπάγεστε.
 4. Κατόπιν αυτού, επιλέγετε «Έναρξη Κατάθεσης».
Τι πρέπει να κάνω εάν δεν δω το Τμήμα ή την Κατεύθυνση ΠΜΣ στο οποίο υπάγομαι;

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ, www.noc.uoa.gr) και ειδικότερα μέσω των σχετικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού (webadm.uoa.gr) και να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων. Στην περίπτωση που επείγεστε απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη της Σχολής σας προκειμένου να σας βοηθήσουν με την κατάθεση της εργασίας σας (στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes.html).

Είμαι σίγουρος/η ότι τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού που εισάγω είναι σωστά. αλλά το σύστημα δεν με αναγνωρίζει. Πως το αντιμετωπίζω για να καταθέσω την εργασία μου;

Κάποια θέματα που μπορείτε να εξετάσετε είναι τα ακόλουθα:

 1. Δοκιμάστε να εισάγετε τα στοιχεία σας απ'ευθείας στον ιστότοπο  των Υπηρεσιών Διαχείρισης Λογαριασμού (webadm.uoa.gr). Αν και εκεί αποτυγχάνει η ταυτοποίησή σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ, www.noc.uoa.gr).
 2. Αν είστε προπτυχιακός φοιτητής, και έχετε ήδη κάνει αίτηση ορκωμοσίας η οποία έχει προχωρήσει, τότε πολύ πιθανόν ο λογαριασμός σας να έχει ήδη καταστεί ανενεργός (φυσιολογική κατάληξης της διαδικασίας που ισχύει στο ΕΚΠΑ), με αποτέλεσμα να μην έχετε πρόσβαση σε καμία υπηρεσία που απαιτεί ταυτοποίηση χρήστη από το ΚΛΕΙΔΙ, επομένως ούτε και στην Πέργαμο. Καλύτερα να επικοινωνήσετε με το ΚΛΕΙΔΙ μήπως και μπορούν να σας βοηθήσουν με το λογαριασμό σας. 
ΒΗΜΑ 1 ΑΠΟ 3 – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
Πρέπει να συμπληρώσω τη Βιβλιοθήκη στην οποία υποβάλλω την εργασία μου;
Όχι, είναι ήδη προεπιλεγμένη, όπως και η Ακαδημαϊκή Μονάδα στην οποία υπάγεστε. Εάν οτιδήποτε δεν έχει συμπληρωθεί σωστά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη της Σχολής σας και να αναφέρετε το πρόβλημα (στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes.html).
Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Αριθμός μητρώου» (ΑΜ ή ΑΔΤ);
Συμπληρώνετε τον ενεργό αριθμό μητρώου σας ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, τον Αριθμό του Δελτίου Ταυτότητάς (ΑΔΤ) σας.
Τι επιλέγω στο πεδίο «Είδος Υλικού;»
Επιλέγετε από λίστα το είδος της εργασίας (Πτυχιακή/Μεταπτυχιακή Διπλωματική/Διδακτορική Διατριβή) που θέλετε να καταθέσετε ανάλογα με τον κύκλο σπουδών σας.
Τι συμπληρώνω στο πεδίο "email";

Δηλώνετε έναν έγκυρο λογαριασμό ηλ. ταχυδρομείου (email) τον οποίο ελέγχετε τακτικά,  για να λαμβάνετε τις σχετικές ειδοποιήσεις (ΠΡΟΣΟΧΗ! Δηλώστε ΜΟΝΟ ένα email και όχι παραπάνω).

Σε περίπτωση που δηλώσετε λάθος email, τότε για να το διορθώσετε θα πρέπει πριν υποβάλετε την εργασία σας να διαγράψετε την υπό καταχώρηση φόρμα/εργασία και να αρχίσετε πάλι τη διαδικασία από την αρχή. Αν, ωστόσο,  έχετε ήδη υποβάλει την εργασίας σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη βιβλιοθήκη σας (στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes.html):

 • Αν η εργασία σας έχει εγκριθεί, δεν θα μπορέσετε να λάβετε και το σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης έγκρισης (λόγω του λανθασμένου email που έχετε δηλώσει). Στην περίπτωση αυτή όμως, μπορούν από τη βιβλιοθήκη να αλλάξουν το email σας με το σωστό, και είτε να σας αποστείλουν τα στοιχεία της εργασίας και τη σχετική βεβαίωση που εκδίδει αυτομάτως το σύστημα ή και να τα δείτε εσείς κάνοντας login στην Πέργαμο, όπου στην ενότητα "Ηλεκτρονική Κατάθεση" θα βρείτε όλα τα σχετικά στοιχεία για την εργασία σας (στην περίπτωση πτυχιακών εργασιών, το τελευταίο ενδέχεται να μην ισχύει καθώς οι λογαριασμοί των προπτυχιακών φοιτητών καθίστανται ανενεργοί μετά την ορκωμοσία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πιστοποιηθούν ώστε να εισέλθουν σε οποιαδήποτε ηλ. υπηρεσία του ΕΚΠΑ).
 • Αν η εργασία σας ΔΕΝ έχει ακόμα ελεγχθεί από τη βιβλιοθήκη, ζητήστε τους να την απορρίψουν ώστε να "γυρίσει" πίσω σε εσάς για διορθώσεις. Από το σημείο αυτό αφού ξαναμπείτε στην Πέργαμο όπως ακριβώς κάνατε για την υποβολή, στην ενότητα "Ηλεκτρονική Κατάθεση", θα μπορέσετε να αλλάξετε το email επικοινωνίας (σε περίπτωση που δεν σας αφήσει το σύστημα, μπορείτε ακόμα και να διαγράψετε την εργασία και να την υποβάλετε ξανά από την αρχή, σαν έσχατη λύση).
Αποθηκεύω τη φόρμα αλλά βλέπω ότι κάποια πεδία δεν μου τα αποθηκεύει. Τι συμβαίνει;

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να πάει κάτι στραβά κατά τη δημιουργία ή την αποθήκευση της φόρμας. Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή επανειλημμένα δεν αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο των πεδίων που συμπληρώνετε η λύση είναι -δυστυχώς- η διαγραφή της φόρμας (από το πλήκτρο που είναι διαθέσιμο πάνω δεξιά και τιτλοφορείται "Διαγραφή") και η εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής. 

 • Πριν διαγράψετε τη φόρμα φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει/μεταφέρει το περιεχόμενο των πεδίων σε ένα άλλο αρχείο κειμένου (με από copy-paste) για να μην χρειάζεται να τα ξαναγράφετε. 
 • Επίσης, για να αποφύγετε ενδεχόμενα προβλήματα με τα δεδομένα περιήγησης (cache) του browser, πριν αρχίσετε μια νέα διαδικασία κατάθεσης, προτείνονται τα ακόλουθα: να διαγράψετε τα δεδομένα περιήγησης (κυρίως cookies) για την τελευταία 1 ώρα και εν συνεχεία να αποσυνδεθείτε από την Πέργαμο, να κλείσετε το παράθυρο του broswer, να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο (κατά προτίμηση ανώνυμης ή ιδιωτικής περιήγησης/incognito/private, να προσπελάσετε εκ νέου την Πέργαμο και να κάνετε και πάλι είσοδο για να εκκινήσετε τη διαδικασία υποβολής.
ΒΗΜΑ 2 ΑΠΟ 3 – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ
Πώς συμπληρώνω τα στοιχεία του/των επιβλέποντα/-ων καθηγητή/-ών;
Τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν τη μορφή: Oνοματεπώνυμο, Bαθμίδα, Tμήμα, Ίδρυμα (π.χ. Παναγιώτου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή). Εάν υπάρχουν επιπλέον επιβλέποντες, τότε προσθέτετε δεύτερη ή/και τρίτη γραμμή (πατώντας το "enter" στο πληκτρολόγιο), αναγράφοντας τα στοιχεία με την ίδια μορφή. Σημειώστε ότι, καθώς στις Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και στις Διδακτορικές Διατριβές υπάρχουν αντίστοιχα 3μελείς και 7μελείς επιτροπές, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία όλων των μελών τους.
Τι αναγράφω στο πεδίο «E-mail επιβλέποντος καθηγητή»;

Να σημειωθεί ότι το εν λόγω πεδίο ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό και επομένως δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί.

Για να το συμπληρώστε, ωστόσο, θα πρέπει να εισάγετε το ιδρυματικό e-mail του/της κυρίως επιβλέποντα/-ουσας καθηγητή/-τριας (π.χ. θα είναι της μορφής  xxxxxx@yyyyyy.uoa.gr). Για να εντοπίσετε το ιδρυματικό email, δεν είναι ανάγκη να γράψετε ολόκληρη την ηλεκτρονική διεύθυνση, αρκεί μόνο το τμήμα της διεύθυνσης που βρίσκεται πριν το σύμβολο @ (καλό είναι να γράψετε πάνω από 4 χαρακτήρες για να μη συναντήσετε προβλήματα στη αναζήτηση). Στη συνέχεια, αφού πατήσετε το σύμβολο της αναζήτησης, εμφανίζεται πίνακας με το ονοματεπώνυμο, το e-mail και την ιδιότητα του καθηγητή, το οποίο πρέπει να επιλέξετε ρητά.

 • Αν ο κύριος επιβλέπων σας ΔΕΝ διαθέτει ιδρυματικό e-mail στο ΕΚΠΑ, αφήστε το πεδίο κενό και επικοινωνήστε με τη βιβλιοθήκη της Σχολής σας αν θέλετε να δηλώσετε κάποιο συγκεκριμένο e-mail για να ενημερωθεί.  Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο σύνδεσμο: http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes.html


Εάν η εργασία μου είναι σε περισσότερες από μία γλώσσες, πώς το αναγράφω;
Μπορείτε να αναγράψετε όσες γλώσσες επιθυμείτε, επιλέγοντας από τη λίστα που εμφανίζεται στο αντίστοιχο πεδίο, αφού γράψετε τα πρώτα γράμματα της λέξης.
Υπάρχει όριο λέξεων στα πεδία «Περίληψη» στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα;
Όχι, τυπικά δεν υπάρχει όριο λέξεων. Ωστόσο, καλό θα είναι η περίληψη να μην υπερβαίνει τους 32.000 χαρακτήρες καθώς δημιουργεί προβλήματα στην αποθήκευση, ευρετηρίαση και προβολή ενός τόσο μεγάλου κειμένου σε ένα πεδίο τεκμηρίωσης.
Τι επιλέγω στο πεδίο «Κύρια θεματική κατηγορία»;
Επιλέγετε το περισσότερο αντιπροσωπευτικό θέμα από τη σχετική λίστα με τα κύρια θέματα, όπως αυτά έχουν οριστεί στο σύστημα. Τα θέματα αυτά αντιστοιχούν περισσότερο σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις σχολές του ΕΚΠΑ και είναι αρκετά γενικά.
Τι συμπληρώνω στις «Λέξεις-κλειδιά»; Υπάρχει όριο λέξεων;

Συμπληρώνετε στα ελληνικά και σε μια ακόμη γλώσσα τις λέξεις ή τους όρους που θεωρείτε αντιπροσωπευτικούς του αντικειμένου που πραγματεύεται η εργασία σας. Δεν υπάρχει όριο λέξεων. Οι όροι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι καθαρά προσωπικές σας επιλογές, που μπορούν να διαφοροποιούνται από τις θεματικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στον θεματικό θησαυρό της Περγάμου. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν λέξεις κλειδιά, ονόματα, τοπωνύμια, εξειδικευμένη ορολογία επιστημονικών πεδίων και εν γένει  οποιαδήποτε λέξη, έκφραση ή όρος θεωρήσετε ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει καλύτερα την εργασία σας και, ενδεχομένως,  να οδηγήσει ακριβέστερα σε αυτή ύστερα από μια σχετική αναζήτηση με χρήση αυτών των όρων. 

Τι όνομα δίνω στο pdf αρχείο της εργασίας μου;

Δεν είναι απαραίτητο να δοθεί κάποιο συγκεκριμένο όνομα στο αρχείο. Προτείνεται, ωστόσο, το όνομα να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να περιέχει το επίθετό σας. π.χ. papadopoulos-dissertation.pdf, papadopoulos-thesis.pdf, κλπ.

 • Σημειώστε ότι αν το αρχείο pdf θα πρέπει να έχει ένα ικανοποιητικό μέγεθος για αρχείο που θα αναρτηθεί μέσω διαδικτύου και θα ανακτάται επίσης μέσω διαδικτύου. Αν το αρχείο έχει πολύ μεγάλο μέγεθος (π.χ. άνω των 50 ή 100 ΜΒ) ενδέχεται να έχετε πρόβλημα ακόμα και να το ανεβάσετε στο σύστημα, αν βρίσκεστε σε χώρο εκτός του ΕΚΠΑ (π.χ. από το σπίτι σας).
 • Επιπλέον, να έχετε υπόψη σας, ότι αν το αρχείο είναι υπερβολικά μεγάλο σε μέγεθος (της τάξης των πολλών εκατοντάδων MB ή του GB), τότε είναι πολύ πιθανό να μην μπορείτε καθόλου να το ανεβάσετε στο σύστημα, καθώς θα διακοπεί η σύνδεσή σας με το Server λόγω του υπερβολικά πολύ χρόνου που θα απαιτηθεί για να αναρτηθεί το υλικό σε συνδυασμό και με την αντίστοιχη  δέσμευση της υπολογιστικής ισχύος που αυτό θα επιφέρει.
 • Επομένως, φροντίστε όταν παράγετε το αρχείο PDF από το αρχικό σας κείμενο, να προβείτε σε όποιες ενέργειες χρειάζεται από το πρόγραμμα επεξεργασίας που χρησιμοποιείτε (πχ. συμπίεση εικόνων, κλπ) που θα εξασφαλίσουν ότι το παραγόμενο αρχείο σας θα έχει ένα λογικό μέγεθος. 

  

Μπορώ να ορίσω το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου θα επιτρέπεται η ανοικτή πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό (δηλ. στο αρχείο pdf) της εργασίας μου;

Η επιλογή αυτή δίνεται μόνο κατά την υποβολή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (χρονικό  διάστημα 6 μήνες) ή Διδακτορικής Διατριβής (χρονικό διάστημα για 12 ή  18 ή  36 μήνες). Προφανώς, αναλόγως της επιλογής σας καθορίζεται η αντίστοιχη ημερομηνία αποδέσμευσης της εργασίας, μετά την παρέλευση της οποίας ανοίγει η πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό. Σε κάθε άλλη η περίπτωση η πρόσβαση είναι -κατά κανόνα- ανοικτή (αποκλίσεις από τα προαναφερθέντα μπορεί να αιτηθεί ο/η συγγραφέας κάθε εργασίας, μόνο εγγράφως, με πλήρη αιτιολόγηση, προς το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης της Σχολής του/της) .

 • Να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα περιορισμού πρόσβασης αφορά ΜΟΝΟ στο ψηφιακό αρχείο τύπου  pdf που επισυνάπτεται στην κατάθεση και αποτελεί το ψηφιακό αντίτυπο της  εργασίας.
 • Επιπλέον, εξ ορισμού, όσον αφορά στο οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό  (αρχείο τύπου ZIP) επισυνάπτεται στην εργασία,  ΔΕΝ επιτρέπεται η ανοικτή πρόσβαση καθώς ενδέχεται να περιέχει προσωπικά ή εμπιστευτικά δεδομένα. 
Μπορώ να ανεβάσω επιπλέον αρχεία (π.χ. εικόνες, πίνακες, φωτογραφίες, βίντεο, αρχεία Excel κλπ.), τα οποία αποτελούν το συνοδευτικό υλικό της εργασίας μου;

Ναι, αφού συμπιέσετε όλα τα συνοδευτικά αρχεία σε ένα αρχείο ZIP, το ανεβάζετε στο αντίστοιχο πεδίο «Προαιρετικό αρχείο ZIP με συνοδευτικό υλικό». Σημειώστε ότι αν το αρχείο ZIP έχει πολύ μεγάλο μέγεθος (π.χ. άνω των 50 ή 100 ΜΒ) ενδέχεται να έχετε πρόβλημα να το ανεβάσετε αν βρίσκεστε σε χώρο εκτός του ΕΚΠΑ (π.χ. από το σπίτι σας).

Επιπλέον, να έχετε υπόψη σας, ότι αν το αρχείο είναι υπερβολικά μεγάλο σε μέγεθος (της τάξης των πολλών εκατοντάδων MB ή του GB), τότε είναι πολύ πιθανό να μην μπορείτε καθόλου να το ανεβάσετε στο σύστημα, καθώς θα διακοπεί η σύνδεσή σας με το Server λόγω του υπερβολικά πολύ χρόνου που θα απαιτηθεί για να αναρτηθεί το υλικό σε συνδυασμό και με την αντίστοιχη  δέσμευση της υπολογιστικής ισχύος που αυτό θα επιφέρει.

Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Αριθμός Σελίδων»;
Συμπληρώνετε τον συνολικό αριθμό των σελίδων της εργασίας σας, χωρίς να συμπεριλάβετε οποιοδήποτε συνοδευτικό υλικό.
Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Ευρετήριο»;
Επιλέγετε το «Ναι», εάν η εργασία σας περιέχει ευρετήριο όρων, ονομάτων κ.ά. (επιπλέον, στο επόμενο πεδίο «Αρ. σελίδων ευρετηρίου», συμπληρώνετε το πλήθος των σελίδων του ευρετηρίου).
Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Εικονογραφημένη»;
Εάν η εργασία σας περιέχει οποιαδήποτε εικονογράφηση, π.χ. φωτογραφίες, εικόνες, πίνακες, επιλέγετε το «Ναι».
Τι συμπληρώνω στο πεδίο «Αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών»;
Σημειώνετε τον αριθμό των βιβλίων, άρθρων, συλλογικών τόμων κ.ά. τα οποία περιλαμβάνονται στη Βιβλιογραφία σας.
Πως συμπληρώνω το πεδίο "Πρωτότυπος Τίτλος";

Εισάγετε τον τίτλο της εργασίας σας  ακριβώς όπως αναγράφεται στο εξώφυλλό της διατηρώντας την γλώσσα του πρωτοτύπου. Παρακαλούμε, αποφύγετε την εισαγωγή του τίτλου με όλα τα γράμματα ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Πως συμπληρώνω τα πεδία που αναφέρουν "Ελληνικά" και "Αγγλικά ή άλλη γλώσσα";

Αφορά τα πεδία:

 • Μεταφρασμένος τίτλος
 • Περίληψη
 • Λέξεις-κλειδιά

Στα πεδία αυτά, καλείστε να συμπληρώσετε τις σχετικές πληροφορίες, τόσο στα Ελληνικά (υποχρεωτικά)  όσο και στα Αγγλικά (κατά προτίμηση) ή σε άλλη γλώσσα που, συμβατικά, θα πρέπει είναι η γλώσσα συγγραφής της εργασίας σας.

Πιο συγκεκριμένα, αν η εργασία σας είναι γραμμένη στα Ελληνικά συμπληρώστε το ξενόγλωσσο πεδίο στα Αγγλικά (κατά προτίμηση), ενώ αν η εργασία σας είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα τότε μπορείτε να συμπληρώστε το πεδίο είτε στα Αγγλικά (κατά προτίμηση) ή στη γλώσσα συγγραφής της εργασίας. 

Ειδικότερα όσον αφορά στο πεδίο "Τίτλος", θα πρέπει να μεταφράστε τον τίτλο της εργασίας σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, επαναλαμβάνοντας τον πρωτότυπο τίτλο αν χρειάζεται στο αντίστοιχο πεδίο.

Αποθηκεύω τη φόρμα αλλά βλέπω ότι κάποια πεδία δεν μου τα αποθηκεύει. Τι συμβαίνει;

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να πάει κάτι στραβά κατά τη δημιουργία ή την αποθήκευση της φόρμας. Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή επανειλημμένα δεν αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο των πεδίων που συμπληρώνετε η λύση είναι -δυστυχώς- η διαγραφή της φόρμας (από το πλήκτρο που είναι διαθέσιμο πάνω δεξιά και τιτλοφορείται "Διαγραφή") και η εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής. 

 • Πριν διαγράψετε τη φόρμα φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει/μεταφέρει το περιεχόμενο των πεδίων σε ένα άλλο αρχείο κειμένου (με από copy-paste) για να μην χρειάζεται να τα ξαναγράφετε. 
 • Επίσης, για να αποφύγετε ενδεχόμενα προβλήματα με τα δεδομένα περιήγησης (cache) του browser, πριν αρχίσετε μια νέα διαδικασία κατάθεσης, προτείνονται τα ακόλουθα: να διαγράψετε τα δεδομένα περιήγησης (κυρίως cookies) για την τελευταία 1 ώρα και εν συνεχεία να αποσυνδεθείτε από την Πέργαμο, να κλείσετε το παράθυρο του broswer, να ανοίξετε ένα νέο παράθυρο (κατά προτίμηση ανώνυμης ή ιδιωτικής περιήγησης/incognito/private, να προσπελάσετε εκ νέου την Πέργαμο και να κάνετε και πάλι είσοδο για να εκκινήσετε τη διαδικασία υποβολής.
ΒΗΜΑ 3 ΑΠΟ 3 - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
Τι θα συμβεί αφού υποβάλω οριστικά την εργασία μου;
 • Κατ' αρχάς, θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail για την επιτυχή υποβολή της εργασίας.
 • Στη συνέχεια, η εργασία σας θα ελεγχθεί από την αρμόδια Βιβλιοθήκη και αναλόγως είτε θα εγκριθεί ή θα σας επιστραφεί για ενδεχόμενες διορθώσεις και επανυποβολή.
 • Μετά την έγκριση της εργασίας σας θα ειδοποιηθείτε εκ νέου μέσω e-mail.
Αποθηκεύω τη φόρμα αλλά βλέπω ότι κάποια πεδία δεν μου τα αποθηκεύει και δεν μπορώ να υποβάλω την εργασία. Τι συμβαίνει;

Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να πάει κάτι στραβά κατά τη δημιουργία ή την αποθήκευση της φόρμας. Σε μια τέτοια περίπτωση, όταν δηλαδή επανειλημμένα δεν αποθηκεύεται σωστά το περιεχόμενο των πεδίων που συμπληρώνετε,  η λύση είναι -δυστυχώς- η διαγραφή της φόρμας (από το πλήκτρο που είναι διαθέσιμο πάνω δεξιά και τιτλοφορείται "Διαγραφή") και η εκ νέου εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής. 

 • Φροντίστε να διαγράψετε τη φόρμα και όχι το περιεχόμενο των πεδίων της φόρμας.
 • Πριν διαγράψετε τη φόρμα φροντίστε να έχετε αποθηκεύσει/μεταφέρει το περιεχόμενο των πεδίων σε ένα άλλο αρχείο κειμένου (με από copy-paste) για να μην χρειάζεται να τα ξαναγράφετε. 
 • Επίσης, για να αποφύγετε ενδεχόμενα προβλήματα με τα δεδομένα περιήγησης (cache) του browser, πριν αρχίσετε μια νέα διαδικασία κατάθεσης, προτείνονται τα ακόλουθα: να διαγράψετε τα δεδομένα περιήγησης (κυρίως cookies) τουλάχιστον για όσο χρόνο ασχολείστε με την κατάθεση της εργασίας σας στην Πέργαμο, (π.χ. για την τελευταία 1 ώρα, για 1 ημέρα, κλπ.) και εν συνεχεία να αποσυνδεθείτε από την Πέργαμο, να κλείσετε τελείως το τρέχον παράθυρο και τον browser, να επανεκκινήσετε το browser, να  ανοίξετε ένα νέο παράθυρο (κατά προτίμηση ανώνυμης ή ιδιωτικής περιήγησης/incognito/private), να προσπελάσετε εκ νέου την Πέργαμο και να κάνετε και πάλι είσοδο για να αρχίσετε και πάλι τη διαδικασία υποβολής.
 • Προσπαθήστε στη νέα φόρμα να ξεκινήσετε από τα πεδία που σας δημιουργούσαν το πρόβλημα, να τα συμπληρώσετε με το "χέρι" και όχι π.χ. με copy/paste από κάποιο word document, για να αποφευχθεί η περίπτωση το πρόβλημα να δημιουργείται από τη μεταφορά κάποιου χαρακτήρα ελέγχου, και στη συνέχεια να αποθηκεύσετε αμέσως τη φόρμα.
 • Υπάρχει πάντα η πιθανότητα να χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία.
Σχετικά με τη διαδικασία απόθεσης υλικού στη Συλλογή "Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό"
Τι είδους υλικό περιλαμβάνεται στη συλλογή;

Η συλλογή περιλαμβάνει αυστηρά υλικό που προέρχεται από επιστημονική , ερευνητική, δραστηριότητα. Ειδικότερα,  ως τύποι υλικού υποστηρίζονται:

 • επιστημονικές δημοσιεύσεις (άρθρα περιοδικών ή συνεδρίων, poster, βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων),
 • άρθρα σε μορφή pre-print που αντιστοιχούν σε εργασίες εν εξελίξει (working papers),
 • σύνολα ερευνητικών δεδομένων και
 • τεχνικές αναφορές.

Οι παραπάνω τύποι υλικού αντιστοιχίζονται αυτομάτως από το σύστημα σε κατάλληλα δομημένες υπο-συλλογές.

Ποιος μπορεί να κάνει απόθεση υλικού;

Η υπηρεσία προσφέρεται σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, φοιτητές, δοιικητικούς, κλπ) χωρίς διακρίσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αναρτών/αποθέτων να διαθέτει λογαριασμό στο ΕΚΠΑ.

Ποιος κρίνει ή ελέγχει την εργασία που αποθέτω;

Κανείς. Αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για το υλικό (μεταδεδομένα, ψηφιακά αρχεία) που αναρτάτε και επιπλέον ευθύνεστε έναντι του ΕΚΠΑ για κάθε σχετική αξίωση που ενδέχεται να εγερθεί από τρίτον.

Αν υπάρχουν πολλοί συγγραφείς σε ένα άρθρο ποιος πρέπει να κάνει την ανάρτηση;

Φυσιολογικά την ανάρτηση πρέπει να την κάνει ένας εκ των συγγραφέων (έχοντας ωστόσο και την συναίνεση των υπολοίπων) και όχι κάποιος "τρίτος". Το σύστημα επιτρέπει την διασύνδεση και με τους υπόλοιπους συγγραφείς.

Υπάρχει κάποιο προαπαιτούμενο για να γίνει η ανάρτηση του υλικού στην Πέργαμο;
 • Η αυτο-απόθεση του υλικού είναι δυνατή μόνο κατόπιν αποδοχής, από πλευράς χρήστη, σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης ευθύνης για την ανάρτηση
 • Βασική προϋπόθεση επίσης θεωρείται η σύνδεση με το ΕΚΠΑ (affiliation) τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων/δημιουργών

Σε κάθε άρθρο/βιβλίο κλπ θα πρέπει να αναρτώ και το ψηφιακό αρχείο της εργασίας;

Διακρίνουμε 2 περιπτώσεις:

 1. Για δημοσιευμένο υλικό (πχ. άρθρο περιοδικού ή συνεδρίου, βιβλίο ή κεφάλαιο βιβλίου, poster)
 2. Για μη δημοσιευμένο υλικό (pre-print, τεχνική αναφορά, σύνολα ερευνητικών δεδομένων),

Στην περίπτωση [1] το πιθανότερο είναι ότι δεν θα χρειαστεί να αναρτήσετε το ψηφιακό αρχείο, παρά μόνο ένα σύνδεσμο (URL, DOI) που να "δείχνει" σε αυτό στο site του αντίστοιχου εκδότη (συνήθως οι εκδότες δεν επιτρέπουν την ανάρτηση του ψηφιακού αρχείου και σε άλλους ιστοτόπους  εκτός του δικού τους, ωστόσο αν έχετε διαφορετική συμφωνία μπορείτε να πράξετε αναλόγως).

Στην περίπτωση [2] τα πράγματα είναι πιο απλά και εδώ απαιτείται η ανάρτηση και του αντίστοιχου ψηφιακού αρχείου.


Ολοκληρώνοντας την ανάρτηση ενός άρθρου, βιβλίου, κλπ. τι άλλο πρέπει να κάνω για να είναι διαθέσιμο το υλικό στο αποθετήριο;

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι επιπλέον, Αυτομάτως το υλικό σας τοποθετείται σε μια από τις 4 σχετικές ψηφιακές υπο-συλλογές (Επιστημονικές δημοσιεύσεις, Τεχνικές αναφορές, Σύνολα ερευνητικών δεδομένων, Εργασίες εν εξελίξει) και γίνεται αμέσως διαθέσιμο σε κάθε επισκέπτη της Περγάμου υπό το πρίσμα της ανοικτής πρόσβασης.


Αφού ολοκληρωθεί η ανάρτηση ενός άρθρου, βιβλίου, κλπ. τι δυνατότητες μου παρέχονται από το σύστημα;

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ανάρτηση εντάσσεται στην κατάλληλη ψηφιακή συλλογή και μπορείτε επίσης να τη δείτε στην ενότητα "Το υλικό μου" (διαθέσιμη αφού κάνετε Login στην Πέργαμο και επιλέξετε "Ερευνητικό υλικό" από τις διαθέσιμες προσωποποιημένες υπηρεσίες).

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα μεταδεδομένα μιας ανάρτησής σας όπως και να την διαγράψετε εντελώς, καθώς και να διαγράψετε ή  να  αντικαταστήσετε το ψηφιακό αρχείο που τη συνοδεύει,  αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει κάποιο λάθος, παράλειψη, κλπ. (για το ψηφιακό αρχείο επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα να οριστεί embargo/χρόνος αποδέσμευσης σύμφωνα με την εκάστοτε συμφωνία με τον εκδότη για τη συγκεκριμένη δημοσίευση). Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα να ενημερώσετε τους υπόλοιπους συγγραφείς του έργου (εφόσον ανήκουν στο ΕΚΠΑ) για την ανάρτηση η οποία τους κοινοποιείται με email και αποκτούν  αυτομάτως δικαιώματα επεξεργασίας όπως αυτά που προαναφέρθηκαν. Οι δυνατότητες αυτές σας παρέχονται επιλέγοντας (κάνοντας κλικ δηλαδή) τον τίτλο του έργου σας το οποίο σας ενδιαφέρει να επεξεργαστείτε. 

Προσέξτε ότι στις δυνατότητες επεξεργασίας που σας δίνονται δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα τεκμηρίωσης ή το Affiliation. Αν έχει γίνει λάθος εκεί θα πρέπει αναγκαστικά να διαγράψετε την ανάρτησή σας και να αναρτήσετε μια καινούργια. 

Σημείωση: Αν έχουν οριστεί περισσότεροι του ενός συγγραφείς εντός ΕΚΠΑ (και η δημοσίευση εμφανίζεται σε όλους στην ενότητα "Το υλικό μου") τότε η διαγραφή της ανάρτησης από έναν εκ των συγγραφέων απλώς διαγράφει τη διασύνδεση του συγγραφέα με την ανάρτηση. Για να διαγραφεί εντελώς η ανάρτηση από το σύστημα θα πρέπει να διαγραφεί από όλους τους συγγραφείς.

 

ΤΙ ακριβώς συμπληρώνω στο πεδίο "Τμήμα" που σχετίζεται με το Affiliation;

Συμπληρώνετε τη μονάδα στην οποία θα ενταχθεί η ανάρτησή σας. Τυπικά μπορεί να είναι ένα Τμήμα ή η Βιβλιοθήκη ή το ΕΚΠΑ γενικότερα (για λόγους καθαρά στατιστικών και απλότητας στη συγκεκριμένη λίστα αναφέρουμε μόνο τα Τμήματα του ΕΚΠΑ, τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης και το ΕΚΠΑ σαν υπερσύνολο όλων των υπολοίπων οργανωτικών μονάδων του ιδρύματός μας). 

Είναι καθαρά θέμα συμφωνίας ή σύμβασης μεταξύ των συγγραφέων η επιλογή σας για τη μονάδα που θα συνδεθεί με την ανάρτηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα μπορούσε να είναι η μονάδα στην οποία ανήκει ο πρώτος αναφερόμενος συγγραφέας, ή ο πρώτος τη τάξει ή αναλόγως ότι συμφωνηθεί.


Τι συμπληρώνω στο πεδίο "Στοιχεία έργου";

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να σημειώστε οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν  κάποιο ερευνητικό έργο αποτέλεσμα του οποίου μπορεί να θεωρηθεί η ανάρτησή σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι θα μπορούσατε  να συμπεριλάβετε τον τίτλο του  έργου, την πηγή χρηματοδότησης, τη χρονική διάρκεια, τον επιστημονικά υπεύθυνο, κλπ. Το πεδίο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά μπορεί να δώσει πληροφορία πρόσθετης αξίας στην ανάρτησή σας.

Σε τί αναφέρεται το αρχείο ZIP που μπορώ να συμπεριλάβω σε μια ανάρτηση;

Στο αρχείο αυτό (αποκλειστικά μορφότυπου συμπιεσμένου αρχείου ZIP), μπορείτε να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε πρόσθετα αρχεία νομίζετε ότι πρέπει να συνοδεύουν την ανάρτησή σας (π.χ. κάποιο λογισμικό το οποίο φτιάξατε και χρησιμοποιήσατε για την έρευνά σας, τα ερευνητικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήσατε, μια σχετική αφίσα, τις διαφάνειες μιας σχετικής παρουσίασης/εισήγησης  κλπ.).

Να τονιστεί  ότι και το συνοδευτικό αυτό υλικό:

 • διέπεται από την υπεύθυνη δήλωση που κάνετε περί ανάληψης ευθύνης
 • θεωρείται υλικό ανοικτής πρόσβασης, επομένως θα πρέπει να έχετε το δικαίωμα να το αναρτήσετε δημόσια.

  

Μπορώ να αναρτήσω στη συλλογή μια εργασία που έχω κάνει στο πλαίσιο ενός μαθήματος του προγράμματος σπουδών που ακολουθώ;

Στη συλλογή, γενικά, εντάσσονται αναρτήσεις που έχουν προκύψει σαν αποτέλεσμα ερευνητικής δραστηριότητας. Αν κάποια εργασία στο πλαίσιο ενός μαθήματος έχει ερευνητικό υπόβαθρο και θα μπορούσε να έχει επίπεδο επιστημονικού άρθρου,  τότε θεωρητικά θα μπορούσε να ενταχθεί στη συλλογή υπό τη λογική pre-print δοκιμίου (ως τύπος εργασίας εν εξελίξει). Σε κάθε περίπτωση πάντως, ακόμα και αν ισχύουν τα προαναφερθέντα, θα πρέπει να έχετε τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκοντα του μαθήματος που σας ανέθεσε, έλεγξε και ενέκρινε την εν λόγω εργασία.

Με ποιους τρόπους μπορώ να καταχωρήσω δημοσιεύσεις;

Έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες δυνατότητες:

 1. Δημιουργία: "Χειροκίνητη" εισαγωγή μίας μόνο δημοσίευσης μέσω κατάλληλης δομημένης φόρμας όπου ο/η χρήστης συμπληρώνει ο/η ίδιος/ίδια όλα τα απαραίτητα πεδία τεκμηρίωσης. 
 2. Εναλλακτικά, για την εισαγωγή και πάλι μίας μόνο δημοσίευσης για την οποία είναι γνωστό το DOI (Digital Object Identifier), μπορώ να επιλέξω "Εισαγωγή > DOI".
 3. Εάν θέλω να καταχωρήσω πολλαπλές αναρτήσεις/δημοσιεύσεις, αυτές θα πρέπει να περιέχονται σε αρχείο τύπου ΒibTex ή RIS και η εισαγωγή επιτυγχάνεται επιλέγοντας "Εισαγωγή" και έπειτα τον κατάλληλο τύπο αρχείου.

Σημείωση: ΣΕ κάθε διαδικασία ανάρτησης/καταχώρησης ο έλεγχος για πιθανές διπλότυπες εγγραφές γίνεται μόνο εάν περιέχεται DOI το οποίο θα πρέπει να είναι και σωστό (δηλ. να μπορεί να επαληθευτεί/ανακτηθεί από το https://doi.org)

Σε τι χρησιμεύει η λειτουργία "Εξαγωγή" στην ενότητα "Το υλικό μου";

Η λειτουργία "Εξαγωγή" μας επιτρέπει να εξάγουμε το σύνολο των καταχωρήσεών μας στη ενότητα "Το υλικό μου" σε αρχείο τύπου BibTex ή RIS.

   

Υπάρχει κάποιος οδηγός χρήσης για τη διαδικασία απόθεσης ερευνητικού υλικού;

Οδηγός χρήσης υπάρχει και διατίθεται σε διάφορες μορφές. Θα τον βρείτε στη σελίδα:

http://www.lib.uoa.gr/sylloges/psifiakes-sylloges/psifiaki-syllogi-epistimonikes-dimosieyseis-ereynitiko-kai-allo-yliko.html