Πρακτικά Συγκλήτου 1880-1883, τόμος 13

Volume of Archival Material uoadl:1432 4460 Read counter

Title:
Πρακτικά Συγκλήτου 1880-1883, τόμος 13
Time Coverage:
1880-1881, 1881-1882, 1882-1883 (μισό έτος)

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Α΄: 20 Σεπτεμβρίου 1880

Proceedings uoadl:1582
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Β΄: 25 Σεπτεμβρίου 1880

Proceedings uoadl:1583
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Γ΄: 4 Οκτωβρίου 1880

Proceedings uoadl:1584
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Δ΄: 8 Οκτωβρίου 1880

Proceedings uoadl:1585
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Ε΄: 18 Οκτωβρίου 1880

Proceedings uoadl:1586
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 18 Οκτωβρίου 1880

Proceedings uoadl:1587
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Ζ΄: 22 Οκτωβρίου 1880

Proceedings uoadl:1588
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Η΄: 23 Οκτωβρίου 1880

Proceedings uoadl:1589
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Θ΄: 5 Νοεμβρίου 1880

Proceedings uoadl:1600
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση Ι΄: 10 Νοεμβρίου 1880

Proceedings uoadl:1602
Unit:
Historical Archive

11. Συνεδρίαση ΙΑ΄: 15 Νοεμβρίου 1880

Proceedings uoadl:1609
Unit:
Historical Archive

12. Συνεδρίαση ΙΒ΄: 21 Νοεμβρίου 1880

Proceedings uoadl:1611
Unit:
Historical Archive

13. Συνεδρίαση ΙΓ΄: 19 Δεκεμβρίου 1880

Proceedings uoadl:1614
Unit:
Historical Archive

14. Συνεδρίαση ΙΔ΄: 2 Ιανουαρίου 1881

Proceedings uoadl:1615
Unit:
Historical Archive

15. Συνεδρίαση ΙΕ΄: 24 Ιανουαρίου 1881

Proceedings uoadl:1616
Unit:
Historical Archive

16. Συνεδρίαση ΙΣΤ΄: 31 Ιανουαρίου 1881

Proceedings uoadl:1617
Unit:
Historical Archive

17. Συνεδρίαση ΙΖ΄: 5 Φεβρουαρίου 1881

Proceedings uoadl:1618
Unit:
Historical Archive

18. Συνεδρίαση ΙΗ΄: 6 Φεβρουαρίου 1881

Proceedings uoadl:1619
Unit:
Historical Archive

19. Συνεδρίαση ΙΘ΄: 15 Φεβρουαρίου 1881

Proceedings uoadl:1620
Unit:
Historical Archive

20. Συνεδρίαση Κ΄: 22 Φεβρουαρίου 1881

Proceedings uoadl:1621
Unit:
Historical Archive