Πρακτικά Συγκλήτου 1880-1883, τόμος 13

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:1432 4543 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Πρακτικά Συγκλήτου 1880-1883, τόμος 13
Χρονική κάλυψη:
1880-1881, 1881-1882, 1882-1883 (μισό έτος)
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Α΄: 20 Σεπτεμβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1582
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Β΄: 25 Σεπτεμβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1583
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Γ΄: 4 Οκτωβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1584
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δ΄: 8 Οκτωβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1585
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Ε΄: 18 Οκτωβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1586
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση ΣΤ΄: 18 Οκτωβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1587
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Ζ΄: 22 Οκτωβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1588
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Η΄: 23 Οκτωβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1589
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Θ΄: 5 Νοεμβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1600
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Ι΄: 10 Νοεμβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1602
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση ΙΑ΄: 15 Νοεμβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1609
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση ΙΒ΄: 21 Νοεμβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1611
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

13. Συνεδρίαση ΙΓ΄: 19 Δεκεμβρίου 1880

Πρακτικά uoadl:1614
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

14. Συνεδρίαση ΙΔ΄: 2 Ιανουαρίου 1881

Πρακτικά uoadl:1615
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

15. Συνεδρίαση ΙΕ΄: 24 Ιανουαρίου 1881

Πρακτικά uoadl:1616
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

16. Συνεδρίαση ΙΣΤ΄: 31 Ιανουαρίου 1881

Πρακτικά uoadl:1617
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

17. Συνεδρίαση ΙΖ΄: 5 Φεβρουαρίου 1881

Πρακτικά uoadl:1618
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

18. Συνεδρίαση ΙΗ΄: 6 Φεβρουαρίου 1881

Πρακτικά uoadl:1619
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

19. Συνεδρίαση ΙΘ΄: 15 Φεβρουαρίου 1881

Πρακτικά uoadl:1620
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

20. Συνεδρίαση Κ΄: 22 Φεβρουαρίου 1881

Πρακτικά uoadl:1621
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο