Εισαγωγή της κατ΄ Αριστοτέλην λογι/κής, συναρμοσθείσα παρά του/ ευλαβεστάτου εν ιερεύ/ σι Κυρίου Γεωργίου Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων./ και ρητορική συντεθείσα παρά του πε/ριφανεστάτου και σωφοτάτου Αλεξάνδρου Μαυροκορ/δάτου εξ απορρήτων. Σύνοψις τέχνης της ρητορικής κατά πεύσιν και απόκρισιν / συντεθείσα παρά του σοφωτάτου κ(αι) λογιωτάτου με/γάλου ρήτορ(ος) της Μεγάλης Εκκλη/σίας κυρίου Αλεξάνδρου ια/τρού τε αρίστου του εκ/ Κωνσταντινουπόλεως.

Manuscript uoadl:183316 844 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Εισαγωγή της κατ΄ Αριστοτέλην λογι/κής, συναρμοσθείσα παρά του/ ευλαβεστάτου εν ιερεύ/ σι Κυρίου Γεωργίου Σουγδουρή του εξ Ιωαννίνων./ και ρητορική συντεθείσα παρά του πε/ριφανεστάτου και σωφοτάτου Αλεξάνδρου Μαυροκορ/δάτου εξ απορρήτων.
Σύνοψις τέχνης της ρητορικής κατά πεύσιν και απόκρισιν / συντεθείσα παρά του σοφωτάτου κ(αι) λογιωτάτου με/γάλου ρήτορ(ος) της Μεγάλης Εκκλη/σίας κυρίου Αλεξάνδρου ια/τρού τε αρίστου του εκ/ Κωνσταντινουπόλεως.
Century:
ΙΗ΄
Additional info:
Βύρσινη στάχωση με απλά επιτυπώματα. Γραφή: Έγχρωμα επίτιτλα και πρωτογράμματα.
Material:
Paper
Dimensions:
0,31x0,125
Number of pages:
φφ. 331
Usher Number:
11
The digital material of the item is not available.