Χωρίς τίτλο

Manuscript uoadl:183331 364 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Original Title:
Χωρίς τίτλο
Century:
ΙΕ΄
Description:
Το παρόν χειρόγραφο περιέχει 25 διαφορετικές θεματικές ενότητες. π.χ.(φ.6) Διονυσίου, Περιήγησης οικουμένης, (φ.7v)Στίχοι εις τα ζώδια,(φ.10) Γραμματικαί σημειώσεις κ.ά.
Additional info:
Βύρσινη στάχωση με απλά επιτυπώματα με θυραιούς δικεφάλαιων αετών. Τα φύλλα 1-5 αποτελούν στήριγμα της στάχωσης.
Material:
Paper
Dimensions:
0,155x0,10
Number of pages:
φφ. 211
Usher Number:
25
Notes:
φ. 9v μεταγενέστερη γραφή: Η βίβλος ταύτη εναι του αγί(ου) Γεωργίου/ του εις τ(ά) κρημνά των βουνών της Ζακύνθ(ου). / Κ(αί) ήτον του (μον)αχ(ού) Παχωμίου του Ρουσάν(ου). φ.13v: ...Θεοφιλέστατε πρωτον(ο)τ(άρι)ε, Εντιμό(τατε)Ιερομνή(μων). φ.13v χέρι ιζ' αιώνα: Θεωφλέσταται επήσκοπέ της αγίας πόλεως Κερνιτι (=Κερνίτζης). φ.191v χέρι ιη' αιώνα: ανθημός, ιερομόναχος ... εν 1736 μαίου...
The digital material of the item is not available.