Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την Δεκάτην Τετάρτην Οκτωβρίου 1879 υπό Νικολάου Μ. Δαμαλά, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Θεόδωρω Αρεταίω, τακτικώ καθηγητή της Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργίας

Rector Speeches uoadl:184611 1447 Read counter

Original Title:
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την Δεκάτην Τετάρτην Οκτωβρίου 1879 υπό Νικολάου Μ. Δαμαλά, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Θεόδωρω Αρεταίω, τακτικώ καθηγητή της Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργίας
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1878-1879
Year of publication:
1880
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού
Contributors:
Νικόλαος Δαμαλάς, ομιλητής
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Keywords:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 119-155, 163-171
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 156-159
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 59-62, 66-68, 71-72
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 53-59, 62-66, 69-71, 73-118
Φοιτητές, σ. 41-52
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-38
Number of pages:
176

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89