Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την Δεκάτην Τετάρτην Οκτωβρίου 1879 υπό Νικολάου Μ. Δαμαλά, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Θεόδωρω Αρεταίω, τακτικώ καθηγητή της Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργίας

Πρυτανικοί Λόγοι uoadl:184611 1585 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Λόγος εκφωνηθείς εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω την Δεκάτην Τετάρτην Οκτωβρίου 1879 υπό Νικολάου Μ. Δαμαλά, τακτικού καθηγητού της Θεολογίας, παραδίδοντος την Πρυτανείαν τω διαδόχω αυτού κ. Θεόδωρω Αρεταίω, τακτικώ καθηγητή της Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργίας
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Έτος έκδοσης:
1880
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού
Άλλοι συντελεστές:
Νικόλαος Δαμαλάς, ομιλητής
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Πρυτανικός Λόγος (Λογοδοσία)
Λέξεις-κλειδιά:
Προϋπολογισμοί / Απολογισμοί, σ. 119-155, 163-171
Περιουσία (κληροδοτήματα, δωρεές κ.τ.λ.), σ. 156-159
Νοσοκομεία, Αστεροσκοπείο, κ.τ.λ., σ. 59-62, 66-68, 71-72
Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια, Μουσεία, κ.τ.λ., σ. 53-59, 62-66, 69-71, 73-118
Φοιτητές, σ. 41-52
Λόγος κατά την παράδοση της Πρυτανείας, σ. 3-38
Αριθμός σελίδων:
176

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89