Έντυπα

Αρχείο uoadl:col_histarchbooks 24694 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Έντυπα
Περιγραφή / Μέγεθος:
Στην υποσυλλογή αυτή περιλαμβάνονται δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.
Χρονική κάλυψη:
1837-1986
Παραγωγός:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φίλτρο

 

1. Πρυτανικοί Λόγοι

Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:
Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται οι Πρυτανικοί Λόγοι που εκφωνήθηκαν κατά την ανάληψη και παράδοση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου

2. Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1864-1865 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1864-1865 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:57181
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1864

3. Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1865-1866 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1865-1866 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:57264
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1865

4. Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1866-1867 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1866-1867 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:57266
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1866

5. Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1867-1868 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1867-1868 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:57267
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1867

6. Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1885-1886 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και Πρόγραμμα των κατά το χειμερινόν εξάμηνον 1885-1886 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:58960
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1885

7. Κρίσις της Νομικής Σχολής επί του Σγουτείου Διαγωνίσματος περί προγαμιαίας δωρεάς παρά Ρωμαίοις και Βυζαντινοίς. Αναγνωσθείσα τη 28 Μαΐου 1884 εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω υπό του Κοσμήτορος της Σχολής Αλκιβιάδου Κρασσά

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71830
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Σγούτειο Διαγώνισμα της Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Κρασσάς Αλκιβιάδης
Έτος έκδοσης:
1884

8. Κρίσις των κατά την Β' περίοδον του Σγουτείου Διαγωνίσματος υποβληθεισών πραγματειών περί κληρονομίας των κληρικών και μοναχών

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71840
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Σγούτειο Διαγώνισμα της Νομικής Σχολής
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1886

9. Κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος του ιδρυθέντος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 30 Μαρτίου 1908 υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71846
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Μιστριώτης Γεώργιος
Έτος έκδοσης:
1908

12. Τετάρτη κρίσις του Σεβαστοπουλείου Αγώνος προς βελτίωσιν της σημερινής γλώσσης. Μη απαγγελθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου υπό του εισηγητού Γεωργίου Μιστριώτου, τακτικού Καθηγητού των Ελληνικών Γραμμάτων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71857
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1911

13. Έκθεσις του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού. Αναγνωσθείσα υπό Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι, τακτικού Καθηγητού της Γλωσσολογίας εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 25 Μαΐου 1914

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71864
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Χατζιδάκης Γεώργιος
Έτος έκδοσης:
1914

14. Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού. Συνταχθείσα υπό Ανδρέα Ν. Σκία, τακτικού Καθηγητού της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71868
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Σκιάς Ανδρέας
Έτος έκδοσης:
1915

15. Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού του έτους 1916. Ανγνωσθείσα εν τη αιθούση των τελετών του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 1 Μαΐου 1916

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71869
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1916

17. Έκθεσις περί της κρίσεως του Σεβαστοπουλείου Διαγωνισμού του έτους 1919. Αναγνωσθείσα υπό του Καθηγητού Α. Σκιά εν τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου τη 21 Απριλίου 1919

Αρχειακή Έκδοση uoadl:71889
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Σεβαστοπούλειο Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Σκιάς Ανδρέας
Έτος έκδοσης:
1919

18. Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1868-1869 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1868-1869 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72144
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1868

19. Έκθεσις του Ράλλειου Ποιητικού Διαγωνισμού του έτους 1856

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72157
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Ράλλειο Ποιητικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1856

20. Έκθεσις του Ποιητικού Διαγωνισμού του έτους 1857

Αρχειακή Έκδοση uoadl:72158
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Είδος:
Ράλλειο Ποιητικό Διαγώνισμα
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Έτος έκδοσης:
1857