Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1885-1886 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και Πρόγραμμα των κατά το χειμερινόν εξάμηνον 1885-1886 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:58960 2092 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1885-1886 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και Πρόγραμμα των κατά το χειμερινόν εξάμηνον 1885-1886 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1885-1886
Έτος έκδοσης:
1885
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Εκδότης:
Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Αριθμός σελίδων:
33
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31