Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1885-1886 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και Πρόγραμμα των κατά το χειμερινόν εξάμηνον 1885-1886 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Archival Edition uoadl:58960 2097 Read counter

Original Title:
Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1885-1886 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και Πρόγραμμα των κατά το χειμερινόν εξάμηνον 1885-1886 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1885-1886
Year of publication:
1885
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Τυπογραφείο Σ. Κ. Βλαστού
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Number of pages:
33

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31