Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1866-1867 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1866-1867 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:57266 1501 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1866-1867 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1866-1867 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1866-1967
Έτος έκδοσης:
1866
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Συλλογές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Αριθμός σελίδων:
16
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15