Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1866-1867 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1866-1867 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Archival Edition uoadl:57266 1546 Read counter

Original Title:
Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1866-1867 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1866-1867 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1866-1967
Year of publication:
1866
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Συλλογές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Number of pages:
16

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15