Αλέξανδρος Δελμούζος:Γλωσσικές-παιδαγωγικές καινοτομίες και οι διαχρονικές επιδράσεις τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Research data set uoadl:2877623 788 Read counter

Unit:
Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology
Title:
Αλέξανδρος Δελμούζος:Γλωσσικές-παιδαγωγικές καινοτομίες και οι διαχρονικές επιδράσεις τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Languages of Item:
Greek
Description:
Η παρούσα διπλωματική αφορά μια βιβλιογραφική/αρχειακή έρευνα περί της επίδρασης των γλωσσικών και παιδαγωγικών καινοτομιών του Α .Δελμούζου στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από τη νομοθεσία που προέκυψε μετά το 1977.
Creation year:
1919
Authors:
Αγγελική Η.Βουρδούση
Keywords:
Εκπαίδευση, Δημοτικισμός, Παιδαγωγική, Δελμούζος, Δημοτικισμός
Main subject category:
History