Κρίσις Μαυρογιάννειου Αγωνίσματος. Αναγνωσθείσα τη 13 Φεβρουαρίου 1931 εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου.

Archival Edition uoadl:2881380 450 Read counter

Original Title:
Κρίσις Μαυρογιάννειου Αγωνίσματος. Αναγνωσθείσα τη 13 Φεβρουαρίου 1931 εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστημίου.
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1929-1930
Year of publication:
1931
Publisher:
National and Kapodistrian University of Athens
Contributors:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Εν Αθήναις
Number of pages:
12

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12