Διερεύνηση της διαμόρφωσης της ταυτότητας των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην ελληνική κοινωνία. Μια εμπειρική έρευνα.

Preprint uoadl:2882457 907 Read counter

Unit:
Department of Philosophy, Pedagogy and Psychology
Title:
Διερεύνηση της διαμόρφωσης της ταυτότητας των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην ελληνική κοινωνία. Μια εμπειρική έρευνα.
Languages of Item:
Greek
Abstract:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την ταυτότητα των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στην ελληνική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι στόχοι της έρευνας αφορούν την εις βάθος διερεύνηση της ταυτότητας των μεταναστών και προσφύγων, μαθητών και μαθητριών ενός Διαπολιτισμικού Γυμνασίου της Αθήνας και ειδικότερα πως αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον εαυτό τους στην ελληνική κοινωνία. Ακόμα θέλουμε να κατανοήσουμε την στρατηγική του επιπολιτισμού που ακολουθεί ο κάθε μαθητής, καθώς και τα στοιχεία της υποκειμενικότητας του και το πως αυτά αναδιαμορφώνονται με την παραμονή του στην χώρα. Σημαντική είναι επίσης η προσπάθεια παρουσίασης της καθημερινότητας των πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών καθώς επίσης και των μελλοντικών σχεδίων τους. Πρόκειται για μια ποιοτική έρευνα που έχει ως στόχο την περαιτέρω διερεύνηση προσωπικών στοιχείων και αντιλήψεων των συγκεκριμένων μαθητών και όχι την γενίκευση. Το δείγμα αποτέλεσαν 5 μαθητές και 5 μαθήτριες που είναι φορείς διαφορετικού πληθυσμού. Ως εργαλείο της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήσαμε την ημιδομημένη συνέντευξη.
Creation year:
2019
Authors:
Μαρία Οργιανοπούλου
Pages:
86
Keywords:
Ταυτότητα, επιπολιτισμός, υποκειμενικότητα, πολιτισμικά διαφορετικοί μαθητές
Main subject category:
Education - Sport science
The digital material of the item is not available.