Λαογραφικαί σημειώσεις εκ της ιδιαιτέρας μου πατρίδος, χωρίον Μονολίθι, του νομού Ιωαννίνων.

Folklore Manuscript uoadl:3068 1516 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
4
Original Title:
Λαογραφικαί σημειώσεις εκ της ιδιαιτέρας μου πατρίδος, χωρίον Μονολίθι, του νομού Ιωαννίνων.
Creator:
Ευάγγελος Βασ. Στασινός
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Ιωάννινα
Town / Village:
Μονολίθι Ιωαννίνων
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11