Λαογραφική ύλη από τα χωριά Λουψίτσα (νυν Αθαμάνιο), Τάβλα και των Ραδοβυζίων, του νομού Άρτας.

Folklore Manuscript uoadl:3074 1343 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
8
Original Title:
Λαογραφική ύλη από τα χωριά Λουψίτσα (νυν Αθαμάνιο), Τάβλα και των Ραδοβυζίων, του νομού Άρτας.
Creator:
Δημοκρατία Κουτσογιάννη
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 965
Geographical region:
Άρτα
Town / Village:
Λουψίτσα (νυν Αθαμάνιο) Άρτης
Τάβλα Άρτης
χωριά Ραδοβυζίων Άρτης
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7