Το φυσικό αέριο ως πράγμα κατά την έννοια της ΑΚ

Paper in Honorific Edition uoadl:3356100 1 Read counter

Original Title:
Το φυσικό αέριο ως πράγμα κατά την έννοια της ΑΚ
Languages of Item:
Greek
Creator:
Kosmides, Timoleon
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Energy
Civil Law
Real Property Law
Pages (from-to):
855-876
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.