Ανάλυση Λόγου στα tweets που δημοσΙεύθηκαν σχετΙκά με την απαγόρευση των αμβλώσεων σε ορΙσμένες πολΙτείες της ΑμερΙκής : Ανάλυση ΣυναΙσθημάτων, ΥβρΙστΙκός Λόγος, Εύρεση ΕπΙχεΙρημάτων

Research data set uoadl:3370912 56 Read counter

Unit:
Department of Communication and Media Studies
Title:
Ανάλυση Λόγου στα tweets που δημοσΙεύθηκαν σχετΙκά με την απαγόρευση των αμβλώσεων σε ορΙσμένες πολΙτείες της ΑμερΙκής : Ανάλυση ΣυναΙσθημάτων, ΥβρΙστΙκός Λόγος, Εύρεση ΕπΙχεΙρημάτων
Languages of Item:
Greek
Creation year:
2023
Authors:
ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Keywords:
Twitter, Ανάλυση λόγου, Python, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Κοινωνικά Κινήματα
Main subject category:
Technology - Computer science