Συνεδρίαση XΙΙI: 15 Ιουνίου 1949

Proceedings uoadl:54703 568 Read counter

Title:
Συνεδρίαση XΙΙI: 15 Ιουνίου 1949
Time Coverage:
19490615
Other subject categories:
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Φοιτητικά
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Οικονομικά
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Τελειόφοιτοι φοιτητές, προσέλευση σε πτυχιακές εξετάσεις
Ευτύχιος Φυκιώρης
Αντωνία Θ. Ασημοπούλου
Προϋπολογισμός 1949-1950, έγκριση
Έπιπλα, αγορά
Νομικό Σπουδαστήριο, δαπάνες, έγκριση
Σπουδαστήριο Οικονομικών Επιστημών, δαπάνες, έγκριση
Henry Solus, Marcell Walline, ευχαριστήριες επιστολές
Οδός Σίνα, έδρα διδασκαλίας, προσθήκες
Υπουργείο Εργασίας, Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης
Ελληνικό Φως, Σωματείο
Υπουργείο Ναυτικών, έγγραφο για διαλέξεις
Έδρες, πλήρωση, αναστολή
Πιστώσεις, εγκρίσεις
Καθηγητές, μετάβαση στην Αίγυπτο
The digital material of the item is not available.