Συνεδρίαση VΙΙ: 14 Δεκεμβρίου 1949

Proceedings uoadl:54718 600 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VΙΙ: 14 Δεκεμβρίου 1949
Time Coverage:
19491214
Other subject categories:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Φοιτητικά
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Οδός Σόλωνος, αμφιθέατρο, ξύλινα χωρίσματα, έγκριση προϋπολογισμού
Γ. Αλυσανδράκης, εργολάβος, έκτακτη πίστωση για εξόφληση
Κεντρική Επιτροπή Φορολογίας Ευπόρων, μέλος
Υπουργείο Εφοδιασμός, Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μέλος
Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές, υφηγητές, συμμετοχή
Τηλέφωνα, εγκατάσταση, δαπάνη 2.072.000 δραχμές, έγκριση
Εξελεγκτική επιτροπή οικονομικής διαχείρισης 1948-1949, έκθεση
Επίκ. καθηγητές, θητεία, χρόνος λήξης
Επιταγές 5.000.000 δραχμές
Εισακτέοι φοιτητές 1949-1950, αύξηση αριθμού
The digital material of the item is not available.