Συνεδρίαση ΧVΙ: 31 Μαΐου 1950

Proceedings uoadl:54727 187 Read counter

Title:
Συνεδρίαση ΧVΙ: 31 Μαΐου 1950
Time Coverage:
19500531
Other subject categories:
Αιτήσεις – Αναφορές
Φοιτητικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Ηλ. Κρίσπης, διατριβή επί διδακτορία, προφορική δοκιμασία
Χρ. Πράτσικας
Επιστημονική Επετηρίδα
Πανεπιστημιακός Ναός, ενίσχυση
Προϋπολογισμός 1950-1951, σχέδιο
Νομικό Σπουδαστήριο, Διευθυντής Γεώργιος Ράμμος, ανανέωση θητείας
Έπιπλα, προμήθεια, επιτροπή
Προϋπολογισμός 1949-1950, τροποποίηση, έγκριση
Ιω. Σπυρόπουλος, άδεια
The digital material of the item is not available.