Συνεδρίαση VΙΙ: 10 Ιανουαρίου 1951

Proceedings uoadl:54736 192 Read counter

Title:
Συνεδρίαση VΙΙ: 10 Ιανουαρίου 1951
Time Coverage:
19510110
Other subject categories:
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Οικονομικά
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Keywords:
Άρθρο 48, επιτροπή, αποφάσεις
Αλ. Διομήδης, επιστημονικά οικονομικά συγγράμματα, παραλαβή
Κατασκευή χωρίσματος, έγκριση πρακτικού
Δαπάνες, έγκριση
Επισκευή καλοριφέρ Μ.Θ.Ε., έγκριση δαπάνης
Υπουργείο Οικονομικών, Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μέλη
Συνταγματικό Δίκαιο, τακτική έδρα, υποψηφιότητες, υποβολή
Εγγραφές 1950-1951, παράταση
Μετεγγραφές
Πολιτική Οικονομία, έδρα, υποψήφιοι, μη έγκαιρη υποβολή έκθεσης
Sir Theodore Gregory, επίτιμος διδάκτορας, αναγόρευση
The digital material of the item is not available.