Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1864-1865 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1864-1865 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Archival Edition uoadl:57181 1592 Read counter

Original Title:
Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1864-1865 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1864-1865 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1864-1865
Year of publication:
1864
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Number of pages:
16

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11