Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1864-1865 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1864-1865 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων

Αρχειακή Έκδοση uoadl:57181 1827 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναγραφή των επί το Ακαδημαΐκό έτος 1864-1865 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1864-1865 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Χρονική κάλυψη:
1864-1865
Έτος έκδοσης:
1864
Συγγραφέας:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τόπος έκδοσης:
Αθήνα
Είδος:
Επετηρίδα (διοικητική)
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Αριθμός σελίδων:
16
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11