Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)

Subfolder uoadl:60182 462 Read counter

Title:
Οικονομική διαχείριση – Δαπάνες Πανεπιστημίου – Προϋπολογισμός (Εξέλεγξη – απολογισμός)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την
οικονομική διαχείριση και τις δαπάνες του Πανεπιστημίου (μισθοδοσία,
προϋπολογισμοί κ.ά.) 

Time Coverage:
1862-1863
Usher Number:
26.4
Extent:
28 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Ιάκωβος πρωτοψάλτης
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 2 σελίδες στην ιταλική γλώσσα.
Main subject category:
Οικονομικά
Other subject categories:
Δαπάνες
Προϋπολογισμός
Keywords:
Βασίλειος Κ. Νικολόπουλος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης,
Φραγκίσκος Πυλαρινός, Δημήτριος Ορφανίδης, μισθός, αύξηση, απόφαση, κοινοποίηση
κοσμήτορας, Ιατρική σχολή, διδασκαλία, μαθήματα, έξοδα, προϋπολογισμός, οικονομία,
Κωνσταντίνος Ν. Δόσιος, υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, αίτημα, δαπάνες, γραφείο πανεπιστημίου, Ιατρική σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, περικοπή, κυβέρνηση, κάλυψη, πόροι, ίδιοι,
αποδοχή, κοινοποίηση,
φυσιογραφικό μουσείο, Ηρακλής Μητσόπουλος, έφορος των ζωολογικών ορυκτολογικών και γεωλογικών συλλογών,
Θεόδωρος Γ. Ορφανίδης, έφορος των φυτολογικών συλλογών,
Θεόδωρος Δε Χελδράϊχ, επιμελητής,
Τ. Μποργγίνης (Borgini Tito), βοηθός, ταριχευτής, αίτημα, αύξηση, μισθός, έγκριση, πανεπιστήμιο,
Γεώργιος Παπασλιώτης, αίτημα, μισθός, καταβολή, απουσία, αλλοδαπή,
Γκίκας Δοκός, γραμματέας, απολογισμός, πληρωμές, δαπάνες, λειτουργία, χρηματικά εντάλματα, κοινοποίηση,
Πέτρος Παπαρρηγόπουλος, πρύτανης, προϋπολογισμός, φυσιογραφικό μουσείο, υποβολή, υπουργείο, έγκριση.
The digital material of the item is not available.