Αστυκλινική - Πολυκλινική

Subfolder uoadl:61699 507 Read counter

Title:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Time Coverage:
1875-1876
Usher Number:
303.4
Extent:
35 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αστυκλινική
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, έκθεση, ασθενείς, περιστατικά, προσφορά, πρακτική άσκηση, φάρμακα, αγορά, πληρωμές, εντολές, αιτήματα, καθημερινά έξοδα, Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, Παρίσι, σκεύη

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35