Αστυκλινική - Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:61699 515 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
303.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
35 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, έκθεση, ασθενείς, περιστατικά, προσφορά, πρακτική άσκηση, φάρμακα, αγορά, πληρωμές, εντολές, αιτήματα, καθημερινά έξοδα, Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, Παρίσι, σκεύη
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35