Ακαδημαϊκό έτος 1921-1922

Folder uoadl:68788 853 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1921-1922
Time Coverage:
1921-1922
Usher Number:
Φάκελοι: 199, 183, 260, 333, 373, 455, 246, 242, 254, 154, 276, 244, 549, 660, 555, 558, 565, 598, 617, 618, 626, 632, 646, 655, 679, 680, 681, 676

Φίλτρο

 

1. Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:68790
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

2. Παραχωρήσεις Αιθουσών

Subfolder uoadl:68791
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με παραχωρήσεις αιθουσών για μαθήματα και εκδηλώσεις

3. Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών, Εκπαιδευτηρίων - Αναγορεύσεις Επίτιμων Διδακτόρων

Subfolder uoadl:68792
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αποφάσεις Σχολών, Οικονομικού Συμβουλίου και οικονομικών θεμάτων καθώς και αναγορεύσεις επιτίμων διδακτόρων

4. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 333.1)

Subfolder uoadl:68793
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

5. Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 373.1)

Subfolder uoadl:68794
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

6. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.1)

Subfolder uoadl:68795
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

7. Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος Φοιτητών

Subfolder uoadl:68796
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, του Γυμναστηρίου του Αναγνωστηρίου καθώς και του Πειραματικού Σχολείου, του Πανεπιστημιακού Ναού και του Οίκου Φοιτητού (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

8. Δικαστικά (Εισαγγελία)

Subfolder uoadl:68797
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με νομικές υποθέσεις του πανεπιστημίου

9. Καλλιτεχνία - Γραφή εικόνων καθηγητών

Subfolder uoadl:68798
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αναθέσεις καλλιτεχνικών έργων (πορτραίτα, ανδριάντες, σχέδια, προσφορές κ.ά)

10. Συγχαρητήρια - Ευχαριστήρια - Τελετές - Εορτές - Συλλυπητήρια - Μνημόσυνα - Κηδείες (υποφάκελος 154.3, 154.4)

Subfolder uoadl:68799
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με επιστολές για έκφραση συλλυπητηρίων, ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων, διοργάνωση τελετών –εορτών, αποστολή συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων

11. Διάφορα μη υπαγόμενα στις άλλες κατηγορίες (Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου), (υποφάκελος 276.1)

Subfolder uoadl:68800
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

12. Τελωνείο (Ατέλειες - Άδειες Εισαγωγής)

Subfolder uoadl:68801
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με εκτελωνισμούς, άδειες και ατέλειες εισαγωγής οργάνων, βιβλίων κ.λπ.

13. Μισθώσεις - Επιτάξεις Ακινήτων, Εισπράξεις Ενοικίων

Subfolder uoadl:123383
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με μισθώσεις – εισπράξεις και επιτάξεις ακινήτων του πανεπιστημίου

14. Ό,τι αφορά Οικονομική Διαχείριση Χρημάτων και Κινητού Υλικού (Διαγωνισμός Γραφικής Ύλης)

Subfolder uoadl:125105
Unit:
Historical Archive
Scope content:


Έγγραφα
σχετικά με διαγωνισμούς για υλικοτεχνική
υποδομή και άλλες δαπάνες
15. Προϋπολογισμός - Απολογισμός Πανεπιστημίου, Αιτήσεις Καθηγητών Εγκρίσεως Δαπάνης περί του Εγγραπτέου Κονδυλίου για Προϋπολογισμό

Subfolder uoadl:125370
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τα οικονομικά του πανεπιστημίου (προϋπολογισμοί – απολογισμοί – δαπάνες – κονδύλια κ.λπ.)

16. Εγκαταστάσεις (Φωταερίου - Θερμάνσεως)

Subfolder uoadl:126192
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εγκατάσταση θέρμανσης στους χώρους του πανεπιστημίου

17. Εργαστήρια - Σπουδαστήρια - Βιβλιοθήκη - Οδοντιατρικό Σχολείο - Συστάσεις επιτροπών - Τρόφιμα - Φάρμακα - Υγειονομικό υλικό (υποφάκελος 333.2)

Subfolder uoadl:1449868
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία των εργαστηρίων, των σπουδαστηρίων , της βιβλιοθήκης, του Οδοντιατρικού Σχολείου καθώς και τις συστάσεις επιτροπών για την προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων και υγειονομικού υλικού

18. Κλινικές - Νοσοκομεία (υποφάκελος 373.2)

Subfolder uoadl:1449870
Unit:
Historical Archive
Scope content:


Έγγραφα
σχετικά με τη λειτουργία τους (δαπάνες,
εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)
19. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.2)

Subfolder uoadl:1449874
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος, κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης, αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών

20. Φοιτητικά (προς Στρατολογικά Γραφεία, Γυμνάσια, Υπουργεία, Ιδιώτες, κ.τ.λ.), (υποφάκελος 455.3)

Subfolder uoadl:1449876
Unit:
Historical Archive
Scope content:


Έγγραφα
σχετικά με αιτήσεις φοιτητών για έκδοση
πιστοποιητικών, άδειες απουσίας, απαλλαγή
τελών, άδειες άσκησης επαγγέλματος,
κ.ά. καθώς και έγγραφα στράτευσης,
αναφορές γυμνασιαρχών και λοιπών αρχών