Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1872-1873 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1872-1873 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων.

Archival Edition uoadl:72429 712 Read counter

Original Title:
Αναγραφή των επί το ακαδημαϊκόν έτος 1872-1873 αρχών του εν Αθήναις Εθνικού Πανεπιστημίου και των Επιστημονικών Συλλογών και Παραρτημάτων αυτού και πρόγραμμα των επί το χειμερινόν εξάμηνον 1872-1873 διδαχθεισομένων εν αυτώ μαθημάτων.
Languages of Item:
Greek
Time Coverage:
1872-1873
Year of publication:
1872
Author:
Τμήμα Δημοσιευμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Publisher:
Εθνικό τυπογραφείο
Place of publication:
Αθήνα
Type:
Επετηρίδα (διοικητική)
Other subject categories:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Συλλογές
Number of pages:
16
Notes:
Κοινή έκδοση με τις επετηρίδες των ετών 1868-69, 1869-70, 1870-71 και 1871-72

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10