4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1

Conference Proceedings uoadl:1001799 2522 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής με διεθνή συμμετοχή. Πρακτικά εισηγήσεων.Έρευνα, ανάπτυξη, εφαρμογές.Τόμος 1
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Publisher:
Ελληνική Εταιρία Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής
Editor:
Κοίλιας, Χρήστος
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Computer science
Other subject categories:
Algorithms and Theory of Computation
Databases and Information Systems
Artificial Intelligence
Networks and Telecommunications
Number of pages:
611
Bib number:
351140
Usher Number:
004 ΠΣΠ π[19--] 1

Φίλτρο

 

41. SEPDS: ένα περιβάλλον για την πρωτοτυποποίηση κατανεμημένων συστημάτων

Conference Paper uoadl:1038186
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Kameas, Achilles D.
Παπαδημητρίου, Στέργιος
Αποστολάς, Κώστας
Παυλίδης, Γιώργος
Main subject category:
Databases and Information Systems

42. Μελέτη αλγορίθμων αποφυγής συμφόρησης σε ολοκληρωμένο περιβάλλον τυπικών ΑΤΜ δικτύων

Conference Paper uoadl:1038192
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Paximadis, C.
Μαρίτσας, Δημήτριος
Αμιλήτου, Ελευθερία
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation

43. HELIOS: η ελληνοποίηση της τυποποίησης Χ.400

Conference Paper uoadl:1038198
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γαροφαλάκης, Γιάννης
Θεοδωρόπουλος, Β.
Καπούλας, Βαγγέλης
Καρανάσιος, Κ.
Μπούρας, Χρήστος
Παπουτσόπουλος, Γεώργιος
Spirakis, P. G.
Main subject category:
Databases and Information Systems

44. LABON: ένα οπτικό δίκτυο βασισμένο σε μανθάνοντα αυτόματα

Conference Paper uoadl:1038206
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαδημητρίου, Γεώργιος Η.
Μαρίτσας, Δημήτριος
Main subject category:
Networks and Telecommunications

45. Μελέτη προβλημάτων που προκύπτουν κατά την μετάδοση πακέτων φωνής διαμέσου τοπικών δικτύων τύπου ethernet

Conference Paper uoadl:1038211
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σαμαρίνας, Α.Σ.
Μητράκος, Δ. Κ.
Main subject category:
Networks and Telecommunications

46. A study of some important parameters of routing amd fairness algorithms in communications networks

Conference Paper uoadl:1038215
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Pavlidou, F. N.
Gragopoulos, I.
Main subject category:
Algorithms and Theory of Computation