Παράδοσις εγγράφου ή δι'εγγράφου εις το βυζαντινόν και το μεταβυζαντινόν δίκαιο (συνέχεια συζητήσεως παλαιού προβλήματος)

Paper in Honorific Edition uoadl:1021114 222 Read counter

Original Title:
Παράδοσις εγγράφου ή δι'εγγράφου εις το βυζαντινόν και το μεταβυζαντινόν δίκαιο (συνέχεια συζητήσεως παλαιού προβλήματος)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Zepos, Panagiotes Ioannou
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
85-98
The digital material of the item is not available.