Κτήματα

Subfolder uoadl:122449 243 Read counter

Title:
Κτήματα
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

Time Coverage:
1854-1855
Usher Number:
661.3
Extent:
71 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Στον υποφάκελο περιλαμβάνονται τρεις σελίδες στη γαλλική γλώσσα και τέσσερις στην ιταλική γλώσσα.
Main subject category:
Κτήματα
Other subject categories:
Περιουσία Πανεπιστημίου
Keywords:
Δημήτριος Ζέζος, αρχιτέκτονας, πρύτανης, πανεπιστήμιο, πρύτανης, κ. Βαϊσεμπάχ, μηχανικός, ωρολογοποιός, αλεξικεραύνια, Αλ. Γεωργαντάς, κατασκευή, υλικά, κόστος, είσοδος, χημείο, επίχρισμα, παρατηρήσεις, καθηγητές, αστρονομία, πρύτανης, πρόσκληση, συνεδρίαση, Αλέξανδρος Βενιζέλος, Ξαυέριος Λάνδερερ, Ηρακλής Μητσόπουλος, Δημήτριος Στρούμπος, Ιωάννης Παπαδάκης, γνωμοδότηση,
πυροσβεστικές αντλίες, προμήθεια, ποσό, Ζ. Τσιτσίνιας, πρόξενος, Μασσαλία, σχέδια, κατάλογος, τιμολόγιο, Υπουργείο Στρατιωτικών, παραγγελία, προμήθεια, πυροσβεστικές αντλίες, τιμή, υπουργείο Εσωτερικών, Εμμανουήλ Μανιτάκης, αντισυνταγματάρχης, τμήμα Δημοσίων Έργων, αναφορά,
Γεώργιος Ψύλλας, Υπουργός των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, πυρκαϊά, προφυλάξεις, άνθρακας, χρήση, θέρμανση, έργα, αναγκαία, ακαδημαϊκή σύγκλητος, φροντίδα, ασφάλεια, ποσό,
Άγγελος Γιαννικέσης, γενικός πρόξενος Ελλάδος, Τεργέστη, Αμβρόσιος Ράλλης, Δημήτριος Τζώρτζης, ασφάλεια, κτήριο, ασφαλιστικά καταστήματα, αξία, οικοδόμημα, ποσό, πρύτανης, ευχαριστίες,
Φρουραρχείο Αθηνών, δωμάτιο, φυλάκιο,
πυρκαϊά, αποτελέσματα, δεξαμενή, ύδωρ, γνωμοδότηση,
φοιτητές, προφύλαξη, απαγόρευση, κάπνισμα,
περιγραφή, κτήριο, βόρεια, δυτική, πλευρά,
μειοδοσία, εργασία, διασκευή, δωμάτιο, δημοπρασία, πρακτικά, Αλέξανδρος Γεωργαντάς, μηχανικός,
Αδριατική Ένωση, ασφαλιστική εταιρεία, συμβόλαιο, επεξηγήσεις, απάντηση, Σύγκλητος, φωτιά, ζημιές, αποκατάσταση, καταστήματα, Ευρώπη.
The digital material of the item is not available.