Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 3

Volume of Archival Material uoadl:183858 1154 Read counter

Title:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1979-1980, 3
Time Coverage:
1979-1980

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 13 Μαρτίου 1980

Proceedings uoadl:202700
Unit:
Historical Archive

2. Συνεδρίαση Έκτακτη (22α): 15 Μαρτίου 1980

Proceedings uoadl:202701
Unit:
Historical Archive

3. Συνεδρίαση Εικοστή Τρίτη (23η): 20 Μαρτίου 1980

Proceedings uoadl:202702
Unit:
Historical Archive

4. Συνεδρίαση Έκτακτη (24η): 26 Μαρτίου 1980

Proceedings uoadl:202703
Unit:
Historical Archive

5. Συνεδρίαση Εικοστή Πέμπτη (25η): 27 Μαρτίου 1980

Proceedings uoadl:202704
Unit:
Historical Archive

6. Συνεδρίαση Εικοστή Έβδομη (27η): 24 Απριλίου 1980

Proceedings uoadl:202705
Unit:
Historical Archive

7. Συνεδρίαση Εικοστή Όγδοη (28η): 8 Μαΐου 1980

Proceedings uoadl:202706
Unit:
Historical Archive

8. Συνεδρίαση Εικοστή Ένατη (29η): 15 Μαΐου 1980

Proceedings uoadl:202707
Unit:
Historical Archive

9. Συνεδρίαση Τριακοστή (3η): 20 Μαΐου 1980

Proceedings uoadl:202708
Unit:
Historical Archive

10. Συνεδρίαση: 29 Μαρτίου 1980

Proceedings uoadl:202709
Unit:
Historical Archive