Οι συνέπειες επιγενόμενης ειδικής ή καθολικής διαδοχής επί συμφωνηθείσας ρήτρας παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το ενωσιακό δίκαιο (Σκέψεις με αφορμή τη ΔΕΕ, 18.11.2020, Ryanair DAC/DelayFix, C-519/19)

Paper in Honorific Edition uoadl:3301052 62 Read counter

Original Title:
Οι συνέπειες επιγενόμενης ειδικής ή καθολικής διαδοχής επί συμφωνηθείσας ρήτρας παρεκτάσεως διεθνούς δικαιοδοσίας κατά το ενωσιακό δίκαιο (Σκέψεις με αφορμή τη ΔΕΕ, 18.11.2020, Ryanair DAC/DelayFix, C-519/19)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Karameros, Strefanos
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
European law
Civil Procedure
Pages (from-to):
267-302
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.