Η Δικονομική Νομική Φύση της Συμφωνίας/Ρήτρας Διαμεσολαβήσεως ως κατά νόμον διαρθρωμένης διαδικασίας προς επίλυση ιδιωτικών διαφορών

Paper in Honorific Edition uoadl:3355640 46 Read counter

Original Title:
Η Δικονομική Νομική Φύση της Συμφωνίας/Ρήτρας Διαμεσολαβήσεως ως κατά νόμον διαρθρωμένης διαδικασίας προς επίλυση ιδιωτικών διαφορών
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κλαμαρής, Νικόλαος K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Civil Law
Civil Procedure
Pages (from-to):
747-788
Notes:
Includes bibliographical references
The digital material of the item is not available.