Ακαδημαϊκό έτος 1848-1849

Folder uoadl:59659 3951 Read counter

Title:
Ακαδημαϊκό έτος 1848-1849
Time Coverage:
1848-1849
Usher Number:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 580Β, 408, 305, 310, 186, 216, 143, 403, 11, 661, 673

Φίλτρο

 

21. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Subfolder uoadl:59682
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

22. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:59683
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Συνδρομές σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ. ά.)

23. Διάφορα

Subfolder uoadl:59684
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

24. Κτήματα

Subfolder uoadl:122436
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

25. Υποτροφίες

Subfolder uoadl:142286
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

26. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 11.4)

Subfolder uoadl:1361448
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

27. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:1916716
Unit:
Historical Archive
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας