Ακαδημαϊκό έτος 1848-1849

Φάκελος uoadl:59659 3955 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ακαδημαϊκό έτος 1848-1849
Χρονική κάλυψη:
1848-1849
Ταξιθετικός αριθμός:
Φάκελοι: 173, 133, 196, 228, 397, 580Β, 408, 305, 310, 186, 216, 143, 403, 11, 661, 673
Μόνιμη διεύθυνση:

Φίλτρο

 

21. Εξεταστική επιτροπή για αλλοδαπούς

Υποφάκελος uoadl:59682
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη
διαδικασία εξέτασης αλλοδαπών φοιτητών (αιτήσεις, αποτελέσματα, συγκρότηση
επιτροπών)  

22. Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:59683
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Συνδρομές σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ. ά.)

23. Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:59684
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη
εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

24. Κτήματα

Υποφάκελος uoadl:122436
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την ακίνητη περιουσία του πανεπιστημίου

25. Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:142286
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις
χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους
κληροδοτημάτων

26. Εκπαίδευση (Υποφάκελος 11.4)

Υποφάκελος uoadl:1361448
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

27. Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:1916716
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας