Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό

Συλλογή uoadl:1081404 18255 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει κάθε είδος επιστημονικά παραχθέντος υλικού, το οποίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών, των μονάδων ή των υπηρεσιών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΚΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, στη συλλογή εντάσσονται μεμονωμένες ή ομαδικές εργασίες μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ερευνητών ή διοικητικού προσωπικού του ΕΚΠΑ ανεξάρτητα αν έχουν προέλθει από προσωπικές ή ομαδικές ερευνητικές προσπάθειες ή από χρηματοδοτούμενα έργα.

Στη Συλλογή μπορούν να αναρτώνται δημοσιεύσεις ή άρθρα σε περιοδικά και συνέδρια, τεχνικές αναφορές, βιβλία ή κεφάλαια βιβλίων, προδημοσιεύσεις και επιστημονικά άρθρα εργασιών εν εξελίξει (pre-prints), καθώς και σύνολα από ερευνητικά δεδομένα.

Στη συλλογή ΔΕΝ περιλαμβάνονται Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες ή Διδακτορικές Διατριβές.

Κανόνες πρόσβασης:

Το υλικό της Συλλογής θεωρείται εν προοιμίου Ανοικτής Πρόσβασης (ισχύουν ωστόσο, ενδεχόμενοι περιορισμοί λόγω πνευματικών δικαιωμάτων για ήδη δημοσιευμένο υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή).

Φίλτρο

 

1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Συλλογή uoadl:1712601
Περιγραφή:

Στην υπο-συλλογή αυτή, εντάσσεται αποκλειστικά υλικό το οποίο έχει ήδη δημοσιευτεί σε  έντυπη ή  ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται:

  • Άρθρο περιοδικού
  • Ανακοίνωση συνεδρίου (Conference paper, Conference Short Paper, Conference Poster)
  • Μονογραφία (Βιβλίο, Κεφάλαιο βιβλίου)

2. Προδημοσιεύσεις - Εργασίες εν εξελίξει

Συλλογή uoadl:1712611
Περιγραφή:

Η υπο-συλλογή αυτή εξυπηρετεί την ανάρτηση αποτελεσμάτων ερευνητικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα σε κάποια τελική μορφή. Περιλαμβάνονται, επομένως,  δοκίμια, προ-δημοσιεύσεις και γενικά μη δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως pre-print ή working papers.

3. Τεχνικές αναφορές

Συλλογή uoadl:1712610
Περιγραφή:

Η υπο-συλλογή αυτή, περιλαμβάνει κάθε είδους τεχνική αναφορά η οποία μπορεί να προκύπτει σαν αποτέλεσμα  ερευνητικής δράσης ή ερευνητικού έργου, χρηματοδοτούμενου ή μη.

4. Σύνολα από Ερευνητικά δεδομένα

Συλλογή uoadl:1712602
Περιγραφή:

Το περιεχόμενο της υπο-συλλογής  είναι σύνολα από ερευνητικά δεδομένα (research data sets) τα οποία οι δημιουργοί/κάτοχοί τους μπορούν να καθιστούν ανοικτά και διαθέσιμα στην ερευνητική/ακαδημαϊκή κοινότητα.