Συνεδρίαση Ζ΄: 30 Νοεμβρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1384 221 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ζ΄: 30 Νοεμβρίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18771130
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Συλλογές
Υποτροφίες, Αριστεία
Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λέξεις-κλειδιά:
Νοσοκομείον Πολιτικόν Αθηνών
Αστυκλινική
Ροδοκανάκειος Συλλογή
Βοτανική Συλλογή
Φυσιογραφικό Μουσείο
Παθολογικό Ταμείο
Προϋπολογισμός
Χημείο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17