Δοξαστάριον περιέχον τα Δοξαστικά του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου μετά προσθήκης του Κανόνος της Μεγάλης Εβδομάδος, των νεκρωσίμων δοξαστικών και των ένδεκα εωθινών μελοποιηθέν παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας

Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο uoadl:168163 2007 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δοξαστάριον περιέχον τα Δοξαστικά του Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου μετά προσθήκης του Κανόνος της Μεγάλης Εβδομάδος, των νεκρωσίμων δοξαστικών και των ένδεκα εωθινών μελοποιηθέν παρά Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας
Υπότιτλος:
Εξηγηθέν δε απαραλλάκτως εις την Νέαν της Μουσικής Μέθοδον παρά πρώτου δομεστίκου Στεφάνου, νυν πρώτον τύποις εκδίδοται, δαπάνη του τε Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου και των φιλομούσων συνδρομητών. Τόμος δεύτερος. Εκ της Πατριαρχικής Τυπογραφίας διευθυνομένης παρά Στ. δομεστίκου και Θ. Αργυράμμου, εν Κωνσταντινουπόλει εν έτει 1841
Μελουργός:
Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Εκδότης:
Στέφανος δομέστικος - Θ. Αργυραμμος
Stephanos domesticos - Th. Argyramos
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1841
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
23,3Χ17
Αριθμός φύλλων:
σσ. 224
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με οθωμανική μαρμαρόκολλα. Στη ράχη δερμάτινη επικάλυψη, επί της οποίας λεπτές χρυσότυπες διακοσμήσεις και η αναγραφή ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜ. 2. Εσωτερικώς, επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
Μ22 / 33

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121