Σύνταγμα Πνευματικόν

Χειρόγραφος Κώδικας uoadl:183212 1378 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνταγμα Πνευματικόν
Αιώνας:
ΙΘ΄
Περιγραφή:
Το χειρόγραφο περιέχει ένα Πνευματικό Σύνταγμα που διαιρείται σε θεωρητικό και πρακτικό.
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση νεώτατη. Τα φύλλα 1v, 85r-v είναι λευκά.
Υλικό:
Χαρτί
Διαστάσεις:
15x19.8
Αριθμός σελίδων:
φφ. 85
Ταξιθετικός αριθμός:
45
Σημειώσεις:
φ. 1r: Ευσεβούς τινός Συντάκτου, / κατα χάριν μεν του Ιησού, του Δόντος τοις δυσι/ Μάρτυσιν Αυτού το Πνεύμα της Προφητείας,/ κατ΄Αποστολικόν δε του Παύλου Ζήλον,/ τόνδε τον τρόπον ελαχίστου Ζηλοπροφήτου,/ Σύνταγμα Πνευματικόν,/ Διχή διηρημένον, εις θεωρητικόν τε, και/ πρακτικόν.

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89