Συνεδρίαση Πρώτη: 21 Οκτωβρίου 1960

Πρακτικά uoadl:183573 1033 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πρώτη: 21 Οκτωβρίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19601021
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Καλλιτεχνικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Διοικητικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Εθνική Βιβλιοθήκη
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Οικονομικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υποτροφίες, Αριστεία
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα Σπουδών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Θεωρητική Φυσική, έδρα
Κενές έδρες, ανάθεση
Εργαστήριο Κοιτασματολογίας, ίδρυση
Ανάγκες Σχολής
Γενική Βοτανική, κενές τακτικές έδρες, προκήρυξη
Οικονομικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου, μέλη, εκλογή
Αθανάσιος Α. Τάταρης
Έκτακτοι βοηθοί, διορισμός καιμισθοδοσία
Επιτροπή Ι.Κ.Υ.
Χρήση 1960, επιτροπή ελέγχου
Τακτικός καθηγητής Ζωολογίας, εκλογή
Νόμος 5343/1932, άρθρο 175, εξετάσεις
Αύγουστος Β. Τζιώτης
Δημήτριος Φ. Ράπτης
Φρειδερίκη Σακελλαρίου
Δημήτριος Α. Γιαννόπουλος
Χριστάκης Σωτηρίου Καρπασίτης
Φυσική, έλλειψη υπογραφής
Μιχαήλ Σ. Μιχαηλίδης
Δευτεροετείς φοιτητές Φυσικής, εξετάσεις
Παναγιώτης Κ. Ρο��μπουλάκης
Κωνσταντίνος Α. Καϊμακάς
Κωνσταντίνος Σωτηριάδης Βλάχος
Μαρία Παπαδοπούλου
Σπυρίδων Νικ. Καψοκαβάδης
Επιτροπή για υπηρεσιακά θέματα
Πτυχιακές εξετάσεις, χρόνος διεξαγωγής
Συνεδρίες Σχολής, ορισμός ημέρας
Εργαστήριο Φυσικής, χρηματοδότηση από Β.Ι.Ε.
Έξοδα κίνησης για εκτός έδρας
Καθηγητές και υφηγητές, απουσία
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Επιτροπή Επιχειρησιακών Ερευνών, μέλη οι καθηγητές Δημ. Κάππος και Μ. Αναστασιάδης
Αστεροσκοπείο, Δ��οικητικό Συμβούλιο, μέλος ο καθηγητής Μητσόπουλος
Αθάν, Πανάγος, επιμελητής στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας
Πανεπιστήμιο Σκοπίων
Πτυχίο από Πανεπιστήμιο Συρρακουσών
Μαθηματικές έδρες, βοηθοί, θέσεις
Κύπρος, έκθεση βιβλίου
Μαθηματική Επιστήμη, B' τακτική έδρα, ενίσχυση
C. M. Schoeppler, επιστολή
Έρευνα για την εθνική άμυνα
Τεχνικές εφαρμογές μικροκυμάτων
Ιάπωνες τεχνικοί
Ε. Κ. Παραγωγικότητας
Έρευνα για τεχνικά θέμα��α
Κρατικό Εργαστήριο Διακριβώσεως Προτύπων
Ατομική Εποχή, εκπαιδευτική ταινία
S.M.A. Kazmi, αλληλογραφία
Δείγματα από χαρακτηριστικά μεταλλεία στην Ελλάδα
Θέματα διδασκαλίας
Βοηθός Αντ. Παναγιωτόπουλος, απονομή βαθμού
Βοηθός Βασ. Αγγελάκη Μπέζα, προαγωγή
Γεωλόγος, μετάκληση από Γιουγκοσλαβία
Επιστημονικά Συνέδρια, κατάλογος
Έντυπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη
Γενικό Νοσοκομείο Φλωρίνης
Πλουτ. Γ. Κοσμίδης
Υφηγητής Χρ. Α. Φούφας, θέματα για διδασκαλία
Ν. Δ. Τζελέπης
Υποτροφίες, παράταση
Υπόλοιπες πιστώσεις, μεταφορά
Πίστωση 1.500.000 δραχμές, κατανομή
Υφηγητές, πρακτικά εκλογής
Προκριματικές εξετάσεις
Εργαστήριο Φυσικής, ενίσχυση 7.000 δραχμές από το Β.Ι.Ε.
Διδασκαλία καθηγητών σε ιδιαίτερες ώρες
Ερωτήματα προς Α.Σ.Δ.Υ.
Υπόλοιπα στην Τράπεζα
Δοκίμιο για την πτηνοτροφία στην Ελλάδα
Υπάλληλοι στην αλλοδαπή
Εργαστήριο Βιολογίας, βοηθός Κων. Χριστοδούλου
Υποτροφίες εξωτερικού
Πανεπιστήμιο Ανατολικού Βερολίνου, δημοσιεύματα
Συνέδριο Achema στη Φρανκφούρτη
Νόμος 5343/32, άρθρο 202
Φωτεινή Πνευματικού
Πρόγραμμα διδασκαλίας, αποστολή
Φοιτητικό εισιτήριο
Καθηγητές Γ. Τσατσάς, Μ. Μητσόπουλος, Κ. Αλεξόπουλος, Κ. Παπαϊωάννου, Δημ. Κάππος, Λ. Ζέρβας, άδ��ι��ς
Υφηγητής Αλ. Θεοδοσίου, διορισμός
Υφηγητής Θεμ. Κανελλόπουλος, διορισμός
Κοσμήτορας καθηγητής Μ. Μητσόπουλος, διορισμός και ευχές
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.