Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 14 Μαΐου 1970

Πρακτικά uoadl:183712 374 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δεκάτη Τρίτη: 14 Μαΐου 1970
Χρονική κάλυψη:
19700514
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Σύλλογοι – Εταιρίες – Αδελφότητες – Ενώσεις και Λοιποί Φορείς
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αποφάσεις Σχολής, εκτέλεση
Δαπάνες, έγκριση
Ο Αριστοτέλης, φοιτητικός σύλλογος
Εγγραφές, μετεγγραφές
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ΟΤΕ
Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών για Ενδεικτικό Μετεωρολογίας
Οργανισμός Προλήψεως ατυχημάτων
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Επιτροπή για αναδιάρθρωση Σχολής, προτάσεις
Σ. Α. Παπαδοπούλου, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Κάππος
Χ. Α. Μάντακας, διατριβή επί διδακτορία, εισηγητής ο καθηγητής Μιχ. Αναστασιάδης
Ν. Γ. Αντωνίου, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Φωκ. Χατζηϊωάννου
Γ. Α. Πνευματικάκης, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Ε. Στάθης
Θ. Ι. Προκάκης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Κωτσάκης
Ν. Λ. Φυτρολάκης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Μαρίνος
Κων. Π. Πουλάκος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Δημ. Κωτσάκης
Κων. Π. Σακαρέλλος, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Βάρβογλης
Π. Π. Ρούσης, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γιαννακόπουλος
Κωνσταντίνος Νικόλαος Ε. Βαμβακάς, διατριβή επί διδακτορία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Καθηγητής Β. Κιόρτσης, προτάσεις για Ενδεικτικό και Έδρα Ωκεανογραφίας
Καθηγητές Θ. Κακούλλος και Δ. Κωτσάκης, κοινό έγγραφο για έδρες στο Μαθηματικό Τμήμα
Πρακτικά, επικύρωση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.