Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 12 Ιουνίου 1970

Πρακτικά uoadl:183714 394 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Δεκάτη Πέμπτη: 12 Ιουνίου 1970
Χρονική κάλυψη:
19700612
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Πρόγραμμα Σπουδών
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Φοιτητικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Δαπάνες, έγκριση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, υφηγητής Γρηγόριος Δημήτριος Μαράκης, εντολή διδασκαλίας
Κενές έδρες, ανάθεση και σε ιδιαίτερες ώρες διδασκαλίας
Κωνσταντίνος Π. Σακαρέλος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Βάρβογλης
Κωνσταντίνος Π. Πουλάκος, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κωτσάκης
Θεόδωρος Ι. Προκάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Δ. Κωτσάκης
Κωνσταντίνος Νικόλαος Ε. Βαμβακάς, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Β. Κιόρτσης
Εμμ. Γ. Τσαγάκης, διατριβή επί διδακτορία, κρίση, εισηγητής ο καθηγητής Μ. Αναστασιάδης
Μιχαήλ Γεράσιμος Κων/νου Λοβέρδος Στελακάτος, υποψηφιότητα επί υφηγεσία, υποβολή, εισηγητής ο καθηγητής Γ. Βάρβογλης
Υποψήφιος υφηγητής Μ. Ν. Ροϊλός Παναγοδημητρόπουλος, δημόσια δοκιμασία
Υποψήφιος υφηγητής Ν. Γ. Αντωνίου, δημόσια δοκιμασία
Υποψήφιος υφηγητής Γ. Α. Πνευματικάκης, δημόσια δοκιμασία
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.