Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 7 Οκτωβρίου 1976

Πρακτικά uoadl:185250 279 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Πρώτη (1η): 7 Οκτωβρίου 1976
Χρονική κάλυψη:
19761007
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικά
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, γνωμοδότηση ολομέλειας υπ'αρίθμ. 164/1976 για τη νόμιμη σύνθεση των Σχολών (Προκοσμήτορας, έγγραφο υπάρίθμ. 5327/12-7-1976) (Πρυτανεία Πανεπιστημίου, έγγραφο υπ'αρίθμ. Ε.Π. 10825/25-9-1976)
Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, ανανεώσεις, προαγωγές, διορισμοί
Τακτή ημέρα και ώρα συνεδριών, ορισμός
Καθηγητές Δ. Θεοδωρόπουλος και Π. Κρητικός, θάνατος, ενός λεπτού σιγή
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.