Δημήτριος Κ. Δημητριάδης

Μητρώο uoadl:251240 205 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο
Τίτλος:
Δημήτριος Κ. Δημητριάδης
Ημερομηνία εγγραφής:
18790907
Αύξων αριθμός:
1707
Τόπος καταγωγής:
Κωνσταντινούπολις
Όνομα και επώνυμο συνιστώντων:
Πλάτων Ν. Παρασκευάς (δυσανάγνωστο)
Ηλικία:
19
Σχολή στην οποία κατατάσσεται:
Νομική
Ένδειξη εγγραφής:
Απολυτήριον της εν Χάλκη Ελληνεμπορικής Σχολής, 1 Ιουλίου 1879, βαθμός λίαν καλώς.
Σημειώσεις:
Δεν είναι αναγνώσιμα ο αριθμός της σχολής και το επάγγελμα του συνιστώντος.
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.