Οι σονάτες για πληκτροφόρο opus 38 (P. XII: 35-37) του Leopold Kozeluch. Αναλυτική προσέγγιση μιας πιανιστικής συλλογής του όψιμου 18ου αιώνος

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2903520 590 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Τίτλος:
Οι σονάτες για πληκτροφόρο opus 38 (P. XII: 35-37) του Leopold Kozeluch. Αναλυτική προσέγγιση μιας πιανιστικής συλλογής του όψιμου 18ου αιώνος
Γλώσσες Τεκμηρίου:
Ελληνικά
Περιγραφή:
Ο Leopold Kozeluch (1747-1818) ήταν ένας βοημικής καταγωγής συνθέτης, δάσκαλος και εκδότης. Η συνθετική και εκδοτική του δραστηριότητα έλαβε χώρα στην Βοημία και κυρίως στη Βιέννη, στην οποία παρέμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του. Κατά τις δεκαετίες του 1780 και του 1790, καθώς και στις αρχές του 19ου αιώνος, ο Kozeluch συνέθεσε και εξέδωσε την πλειονότητα των έργων του για ορχήστρα και για πληκτροφόρο. Η παρούσα εργασία προσεγγίζει αναλυτικά την πιανιστική συλλογή opus 38 (P. XII: 35-37): πρόκειται για τρεις τριμερείς σονάτες για πληκτροφόρο, οι οποίες εκδόθηκαν μαζί το 1793. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται μία σύντομη ιστορική εισαγωγή. Έπειτα, ακολουθεί λεπτομερής μορφολογική και αρμονική ανάλυση των τριών έργων ξεχωριστά, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται συγκριτική ανάλυση των αντίστοιχων μορφολογικά μερών σε μορφή σονάτας ή σε παρατακτικές μορφές. Γενικότερα, ο Kozeluch συνιστά έναν τυπικό αντιπρόσωπο του κλασικού ύφους. Κατά την περίοδο του όψιμου 18ου αιώνος εκδόθηκε πληθώρα μουσικοθεωρητικών πονημάτων, τα οποία κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας λόγω της προσπάθειας των συγγραφέων τους να εξηγήσουν και να αποδώσουν τη συνθετική λογική της εποχής τους. Στα υπό εξέταση έργα επιδιώχθηκε να εξεταστεί ο βαθμός εφαρμογής της σύγχρονης προς το συνθέτη θεωρίας στη συνθετική πρακτική καθεαυτή, αξιοποιώντας τα θεωρητικά συγγράμματα των Γερμανών Koch (1793) και Birnbach (1827-1828), καθώς και του Ιταλού Galeazzi (1796). Βάσει λοιπόν των θεωρητικών του 18ου αιώνος και σε συνδυασμό με πονήματα της σύγχρονης βιβλιογραφίας (Caplin, Hepokoski & Darcy), εξετάστηκαν οι αρμονικές, θεματικές και μορφολογικές παράμετροι που βρίσκουν εφαρμογή στα γρήγορα μέρη σε μορφή σονάτας, στα αργά μέρη σε τριμερή μορφή, καθώς και στα γρήγορα τελικά μέρη σε παρατακτικές μορφές των σονατών της συλλογής του Kozeluch.
***
Manuela Papaioannou: “Leopold Kozeluch’s keyboard sonatas opus 38 (P. XII: 35-37). An analytical approach of a late 18th century piano collection”
Leopold Kozeluch (1747-1818) was a Bohemian composer, teacher and publisher. His compositional and publishing activity took place in Bohemia and mostly in Vienna, where he remained until the end of his life. During the 1780s and 1790s, as well at the beginning of the 19th century, Kozeluch composed and published the majority of his works for orchestra and keyboard. The current thesis examines the opus 38 keyboard sonatas set (P. XII: 35-37), consisting in three three-movement sonatas that were published in 1793. At first, a brief historical introduction is presented; then, we study the harmony and the form of these three works separately, whereas, at the last chapter, there is a comparative study among the corresponding movements in sonata-form and in sectional (rondo) forms. In general, Kozeluch is a typical representative of the classical style. During the late 18th century, plenty of treatises in music theory were published, which are highly significant because of the effort of their writers to explain and describe accurately the way that music of their era was composed. Through the present analyses, we can see how the theory of the 18th century is applied in the contemporary compositional practice, taking advantage of theoretical works by the Germans Koch (1793) and Birnbach (1827-1828), as well as by the Italian Galeazzi (1796). Based on the theory of the 18th century among with modern music literature (Caplin, Hepokoski & Darcy), we consider the harmonic, thematic and formal aspects of the fast sonata form movements, the slow movements in ternary form, as well as the final movements in rondo forms of each sonata of Kozeluch’s opus 38 set.
Έτος δημιουργίας:
2019
Συγγραφείς:
Μανουέλα Παπαϊωάννου
Λέξεις-κλειδιά:
μουσική / μορφολογική ανάλυση, μορφή σονάτας, μορφή ρόντο, μορφή ροντώ, τριμερής μορφή, 18ος αιώνας, κλασσική μουσική, κλασσική περίοδος, Φούλιας, πτυχιακή εργασία
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καλές Τέχνες - Ψυχαγωγία
Παπαϊωάννου Μανουέλα.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο